«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժի­նը խորհր­դա­տու մը նշա­նա­կած է իր Հա­յաս­տա­նի ծրագ­րե­րուն հա­մար։ Այդ պաշ­տօ­նը յանձ­նուած է Տքթ. Հա­մա­զասպ Դա­նիէ­լեա­նին, որ սկսած է գոր­ծել տա­րե­մու­տի դրու­թեամբ։ Ան «Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի պա­տուի­րա­կը կը հան­դի­սա­նայ Հա­յաս­տա­նի մէջ եւ իր պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ներ­քեւ պի­տի ի­րա­կան­ացուին ծրագ­րե­րու պատ­րաս­տու­թիւն­ներն ու հե­տապն­դում­նե­րը, գոր­ծակ­ցա­կան կա­պե­րու զար­գա­ցու­մը, ինչ­պէս նաեւ ան պի­տի մաս­նակ­ցի պաշ­տօ­նա­կան եւ աշ­խա­տան­քա­յին բնոյ­թով զա­նա­զան ժո­ղով­նե­րու։

«Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն Ռազ­միկ Փա­նո­սեան այս կա­պակ­ցու­թեամբ ը­սաւ. «Կը փա­փա­քինք ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ ու կա­նո­նա­ւոր կապ մը հաս­տա­տել՝ Հա­յաս­տա­նի ու­սում­նա­կան, քա­ղա­քա­ցի­կան հա­սա­րա­կու­թեան եւ կա­ռա­վա­րու­թեան զա­նա­զան հա­տուած­նե­րուն հետ՝ մեր կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ մար­դա­սի­րա­կան նպա­տակ­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։ Տքթ. Դա­նիէ­լեա­նի ներ­կա­յու­թիւ­նը մե­ծա­պէս պի­տի դիւ­րաց­նէ մեր աշ­խա­տան­քը տեղ­ւոյն վրայ»։

­Հա­մա­զասպ Դա­նիէ­լեան ցարդ աշ­խա­տած է Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի այլ ա­ռաջ­նա­կարգ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մօտ։ Քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու մար­զին մէջ մաս­նա­գի­տա­ցած Դա­նիէ­լեա­նի ա­կա­դե­մա­կան հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րը կ՚ընդգր­կեն Հա­յաս­տանն ու Սփիւռ­քը։ Իր հե­տա­զօ­տա­կան եւ դա­սա­խօ­սա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռըն­թեր, ան ա­ւե­լի քան տա­սը տա­րուան գործ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն մը ու­նի՝ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան, տե­ղա­կան զար­գաց­ման եւ քա­ղա­քա­կան կրթու­թեան ուղ­ղեալ ծրագ­րե­րու գոր­ծադ­րու­թեան եւ վե­րահս­կո­ղու­թեան շուրջ։

 

Չորեքշաբթի, Մարտ 16, 2016