ԼԱՒԱՏԵՍ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եւ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն Ռի­կա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած գա­գա­թա­ժո­ղո­վին յա­ջոր­դած մթնո­լոր­տի պայ­ման­նե­րով՝ լա­ւա­տե­սու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի Պրիւք­սէլ-Ե­րե­ւան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ա­պա­գա­յին տե­սա­կէ­տէ։ Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան մի­ջեւ կը փո­խա­նա­կուին դրա­կան պատ­գամ­ներ։ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան մօտ յոյ­սեր կան, թէ մօ­տա­ւոր ա­պա­գա­յին տե­սա­նե­լի պի­տի ըլ­լան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան շրջագ­ծով «ա­ւե­լին ա­ւե­լիին հա­մար» սկզբուն­քի յստակ գոր­ծադ­րու­թեան ար­դիւնք­ներն ու դրսե­ւո­րում­նե­րը։ Ե­րե­ւա­նի մօտ ԵՄ-ի ա­ռա­քե­լու­թեան ղե­կա­վար Թրա­յան Խրիս­տէան ալ վեր­ջերս հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնք կը կրէին նոյն­պէս դրա­կան շեշ­տեր։ Ան ը­սաւ, թէ Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան խո­չըն­դոտ մը չէ Եւ­րո­միու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու եւ խո­րաց­նե­լու հա­մար։ Ան վե­րա­հաս­տե­տեց Հա­յաս­տա­նի հետ երկ­խօ­սու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու ուղ­ղեալ Եւ­րո­միու­թեան յանձ­նա­ռու­թիւ­նը։ Խրիս­տէա յոյս յայտ­նեց, թէ շու­տով Հա­յաս­տան եւ ԵՄ երկ­խօ­սու­թեան պի­տի ձեռ­նար­կեն հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ նոր ի­րա­ւա­կան հիմ­քեր ձե­ւա­ւո­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ան յի­շե­ցուց, թէ ա­պա­գայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար չկան խո­չըն­դոտ­ներ, ինչ որ կող­մե­րը վե­րա­հաս­տա­տած են նաեւ Ռի­կա­յի գա­գա­թա­ժո­ղո­վի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ Խրիս­տէա­յի խօս­քե­րով, ԵՄ պատ­րաստ է բո­լոր ուղ­ղու­թիւն­նե­րով հա­մա­գոր­ծակ­ցիլ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րին ան­դամ եր­կիր­նե­րուն հետ, ինչ­պէս նաեւ նպաս­տել այդ եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ երկ­խօ­սու­թեան։ 

Իր կար­գին, Եւ­րո­միու­թեան շրջա­նա­յին նա­խա­գահ երկ­րի՝ Լաթ­վիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էտ­կարս Ռին­քե­ւիչս ընդգ­ծեց, որ Պրիւք­սէլ կը փա­փա­քի զար­գաց­նել երկ­կող­մա­նի նոր ի­րա­ւա­կան շրջա­նակ­ներ Ե­րե­ւա­նի հետ։ «The Parliament Magazine»ի մէջ գրի ա­ռած յօ­դուա­ծին շրջագ­ծով Ռին­քե­ւիչս մատ­նան­շեց, թէ Ռի­կա­յի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ռազմ­վա­րա­կան բնոյ­թով քննար­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են ԵՄ-ի ան­դամ քսա­նութ եր­կիր­նե­րուն եւ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կեր­նե­րու վեց եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ։ Ըստ ի­րեն, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կրնան խթան դառ­նալ Հա­յաս­տա­նի, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Սպի­տակ Ռու­սիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թեամբ՝ հիմ­նուած ա­նոնց իսկ փա­փաք­նե­րուն եւ ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Ռին­քե­ւիչս ընդգ­ծեց, որ ի­րենք մշտա­պէս հե­տաքրք­րու­թիւն ցոյց կու տան, որ­պէս­զի ԵՄ-ի սահ­ման­նե­րուն հաս­տա­տուի խա­ղա­ղու­թիւն, կա­յու­նու­թիւն ու բար­գա­ւա­ճում։

Շրջա­նա­յին նա­խա­գահ երկ­րէն հնչած այս տե­սա­կէտ­նե­րուն զու­գա­հեռ, ԵՄ-ի խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Տո­նալտ Թուսքն ալ դրա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յին։ Ըստ ի­րեն, Եւ­րո­միու­թիւ­նը փո­խըմբռն­ման հա­սած է Ե­րե­ւա­նի հետ ա­պա­գայ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցին մէջ։

«Մենք Հա­յաս­տա­նի հետ փո­խըմբռն­ման հա­սանք մեր ա­պա­գայ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ծա­ւալ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Մենք պէտք է նաեւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նանք քա­նի մը քայլ յա­ռաջ տա­նե­լու Սպի­տակ Ռու­սիոյ հետ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, որ­պէս­զի զայն խո­րա­նայ։ Մենք ըն­դու­նած ենք Ատր­պէյ­ճա­նի ա­ռա­ջար­կը ԵՄ-ի հետ իր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պայ­մա­նագ­րա­յին հիմ­նա­ւո­րում­նե­րու թար­մաց­ման մա­սին», ը­սաւ Տո­նալտ Թուսք Ռի­կա­յի գա­գա­թա­ժո­ղո­վէն վերջ։

«Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծա­բան Ռի­չըրտ Կի­րա­կո­սեանն ալ հա­մո­զուած է, թէ Ռի­կա­յի գա­գա­թա­ժո­ղո­վը կա­րե­լի է հա­մա­րել նոր սկիզբ մը Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

Հարկ է նշել, որ Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վը ար­դէն ԵՄ-ի խոր­հուր­դին դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած է՝ Հա­յաս­տա­նի հետ նոր հա­մա­ձայ­նագ­րի մը շուրջ պաշ­տօ­նա­կան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ձեռ­նար­կե­լու հա­մար ի­րա­ւա­սու­թիւն ու­նե­նա­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Յունիս 16, 2015