ՄՈՎՍԷՍ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻՆ ՆՈՐ ՊԱՇՏՕՆ

Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու բարձր հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ փո­փո­խու­թիւն մը։ Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­մա­նագ­րով՝ իր պաշ­տօ­նէն ա­զա­տուե­ցաւ ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ զօ­րա­վար Լեո­վա Մնա­ցա­կա­նեան։ Այս վերջ­նոյն փո­խա­րէն Հա­յաս­տա­նի ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ նշա­նա­կուե­ցաւ Մով­սէս Յա­կո­բեան, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րարն էր։ Հարկ է նշել, որ վեր­ջերս հայ­կա­կան զան­գուա­ծա­յին լրա­տուա­կան մի­ջոց­նե­րուն մօտ միշտ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէին լսում­ներ, ըստ ո­րոնց Մով­սէս Յա­կո­բեան պի­տի նշա­նա­կուէր Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար։ Փո­փո­խու­թիւ­նը թէեւ այդ­պէս չե­ղաւ, սա­կայն վեր­ջին հա­շուով Մով­սէս Յա­կո­բեան Ար­ցա­խէն տե­ղա­փո­խուե­ցաւ Ե­րե­ւան։

Երեքշաբթի, Յունիս 16, 2015