«ԱՐԻ ՏՈՒՆ - 2016»

Ե­րե­ւա­նի մէջ խան­դա­վառ պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ սկսաւ «Ա­րի տուն-2016» ծրա­գի­րը։ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ար­դէն հե­տե­ւո­ղա­կան ջան­քե­րով յա­ռաջ կը տա­նի իր այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, ո­րուն նկատ­մամբ կ՚ըն­ծա­յէ մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն։

«Ա­րի տուն» ծրա­գի­րը այս տա­րի կը կազ­մա­կեր­պուի եօթ­նե­րորդ ան­գամ ու կը նա­խա­տե­սուի ա­նոր շրջագ­ծով շուրջ 1100 սփիւռ­քա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կամ պա­տա­նի­նե­րու Հա­յաս­տան այ­ցը։ Ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէ նաեւ Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ ճամ­բար։

Այս տա­րուան «Ա­րի տուն»ին սկիզ­բը ազ­դա­րա­րե­լով՝ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վստա­հու­թիւն յայտ­նեց, թէ Հա­յաս­տա­նի մէջ կե­ցու­թեան օ­րե­րը յի­շար­ժան պի­տի դառ­նան տղոց հա­մար։ Ըստ ի­րեն, այս ծրա­գի­րը ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը գրա­ւէ իր բնոյ­թով եւ կազ­մա­կերպ­չա­կան ամ­բողջ ծա­ւա­լով։ Նա­խա­րա­րին խօս­քե­րով, ծրագ­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ա­մե­նա­կա­րե­ւոր ձեռք­բե­րում­նե­րէն մին ալ նոր ըն­կեր­ներ ու բա­րե­կամ­ներ ա­պա­հո­վե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւնն է։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016