«ԿԼՈՊԱԼ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ…»

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան ա­մէն ձե­ւով կ՚աշ­խա­տի փակ պա­հե­լու հա­մար Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի նիւ­թը։

Յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի, Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի միջ­նոր­դու­թեամբ Սէն Փե­թերս­պուր­կի մէջ նա­խա­տե­սուած է Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հան­դի­պու­մը՝ շա­րու­նա­կե­լու հա­մար Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման շուրջ քննար­կում­նե­րը։ Այս կա­րե­ւոր տե­սակ­ցու­թեան ըն­դա­ռաջ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ փո­խան­ցեց ու­շագ­րաւ պատ­գամ­ներ։ Ան հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Global Bridges»ի (Կլո­պալ կա­մուրջ­ներ) ե­րի­տա­սարդ ա­ռաջ­նորդ­նե­րու 15-րդ հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նա­կից­նե­րը՝ աշ­խար­հի շուրջ հինգ տաս­նեակ եր­կիր­նե­րէն։ Ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին։

«Տե­ղեակ եմ, որ ձեր քննար­կում­նե­րուն անդ­րա­դար­ձած էք նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի խնդրին։ Հա­մո­զուած եմ, որ այ­ցե­լու­թիւ­նը ա­մե­նա­ճիշդ ճա­նա­պարհն է կար­ծիք կազ­մե­լու հա­մար երկ­րի, ա­նոր ժո­ղո­վուր­դին եւ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին, ո­րով­հե­տեւ Ատր­պէյ­ճան ա­մէն ձե­ւով կ՚աշ­խա­տի փակ պա­հել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի նիւ­թը, կը փոր­ձէ ար­գի­լել զա­նա­զան եր­կիր­նե­րու քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­նե­րու մուտ­քը Ար­ցախ, որ­պէս­զի կա­րո­ղա­նայ դիւ­րու­թեամբ ի­րա­կա­նաց­նել իր քա­րոզ­չու­թիւ­նը», ը­սաւ Սերժ Սարգ­սեան, որ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով խօ­սե­ցաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ գոր­ծըն­թա­ցի ներ­կայ փու­լին, առ­կայ խնդիր­նե­րուն եւ հե­ռան­կար­նե­րուն, ան­ցեալ Ապ­րի­լին Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ ապ­րուած լայ­նա­ծա­ւալ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ժո­ղո­վուր­դին դէմ գոր­ծադ­րուած ան­նա­խա­դէպ բռնու­թեան։

Մինչ այդ, նա­խա­գահ­նե­րու Սէն Փե­թերս­պուր­կի գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ե­րէկ Մոս­կուա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԱՊՀ-ի ան­դամ եր­կիր­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Ռու­սաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէր­կէյ Շոյ­կուի տան­տի­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ժո­ղո­վը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Սէր­կէյ Շոյ­կու ե­րէկ ա­ռան­ձին հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է նաեւ Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վի հետ։ Ռուս նա­խա­րա­րը իր ա­զէ­րի պաշ­տօ­նակ­ցին հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին յայտ­նած է, որ Մոս­կուա ա­մէն ինչ պի­տի ը­նէ՝ Պա­քուի հետ ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու հա­մար։ Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի հետ ու­նե­ցած տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին ալ Սէր­կէյ Շոյ­կու նշած է, թէ ռու­սա­կան կող­մը կը փա­փա­քի յա­ռա­ջի­կա­յին եւս պահ­պա­նել ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թիւ­նը հայ­կա­կան կող­մին հետ։ Եր­կու նա­խա­րար­նե­րը շօ­շա­փե­ցին ռազ­մա­թեք­նիկ գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման շուրջ հար­ցեր։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջին շրջա­նին Ե­րե­ւան-Մոս­կուա ա­ռանց­քին վրայ շարք մը դժուա­րու­թիւն­ներ ծա­գած են՝ Ռու­սաս­տա­նի կող­մէ Հա­յաս­տան մա­տա­կա­րա­րուե­լիք զէն­քե­րու եւ զի­նամ­թեր­քի յա­պաղ­ման բե­րու­մով։

ՍԷՐԿԷՅ ԼԱՒՐՈՎ. «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑԸ ԿՐՆԱՅ ԼՈՒԾՈՒԻԼ ՄԻԱՅՆ ԽԱՂԱՂ ՃԱՄԲՈՎ»

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րով յայ­տա­րա­րեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թիւ­նը կրնայ կար­գա­ւո­րուիլ միայն խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով։ «Ար­մէնփր­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէր­կէյ Լաւ­րով իր երկ­րի խորհր­դա­րա­նին՝ Պե­տա­կան Տու­մա­յի մէջ ե­րէկ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ «Կա­ռա­վա­րու­թեան ժամ»ուան շրջագ­ծով։ Այս շրջագ­ծով ան անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին։

Ըստ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի, ԱՊՀ-ի տա­րած­քէն ներս եւ կամ այլ ո­րե­ւէ տա­րած­քաշր­ջա­նի մէջ հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րը կրնան կար­գա­ւո­րիլ բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով, քա­ղա­քա­կան-դի­ւա­նա­գի­տա­կան ճամ­բով, այլ ոչ թէ ռազ­մա­կան մի­ջոց­նե­րով։ Լաւ­րո­վի հա­մոզ­մամբ՝ սա կը վե­րա­բե­րի Ուք­րայ­նոյ ճգնա­ժա­մին, Մերձտ­նեսթ­րի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի խնդիր­նե­րուն։ «Կա­րե­ւո­րը՝ պէտք է յար­գել կող­մե­րու մի­ջեւ ձեռք բե­րուած պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն­նե­րը, թոյլ չտալ ա­նոնց վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կուի­լը։ Վստահ ենք, որ բո­լոր այդ ճգնա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճակ­նե­րու կար­գա­ւո­րու­մը ա­ւե­լի դիւ­րին պի­տի ըլ­լար, ե­թէ յաղ­թա­հա­րուէին հա­մա­կար­գա­յին ա­րատ­նե­րը հա­մաեւ­րո­պա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տէն ներս, վե­րա­ցուէին առ­կայ բա­ժա­նա­րար գի­ծե­րը», ը­սաւ Սէր­կէյ Լաւ­րով։

Հինգշաբթի, Յունիս 16, 2016