ԱՆԿԵՂԾ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը շատ լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծած է ամ­բողջ հա­յաշ­խար­հէն ներս։ Թէ՛ Հա­յաս­տան-Ֆրան­սա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռանձ­նա­յա­տուկ բնոյ­թը եւ թէ Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան մեծ Սփիւռ­քի մը գո­յու­թիւ­նը պատ­ճառ դար­ձած են, որ­պէս­զի ամ­բողջ հա­յաշ­խար­հէն ներս զգա­լի դառ­նայ այս դէպ­քին պատ­ճա­ռած ցնցու­մը։ Ե­րե­ւա­նի մէջ ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տը ամ­բող­ջու­թեամբ հա­մա­հունչ է հայ-ֆրան­սա­կան ա­մուր, պատ­մա­կան բա­րե­կա­մու­թեան։ Ան­կեղծ զօ­րակ­ցու­թեան մը մթնո­լոր­տը Ուր­բաթ գի­շեր դէպ­քի պա­տա­հած ժա­մե­րէն սկսեալ զգա­լի էր ա­մէ­նու­րեք։ Ե­րե­ւա­նի մէջ Ֆրան­սա­յի հրա­պա­րակն ու դես­պա­նա­տու­նը վեր­ջին օ­րե­րուն հան­դի­սա­վայ­րը դար­ձան հա­զա­րա­ւոր­նե­րու, ո­րոնք փու­թա­ցած էին պա­խա­րա­կե­լու ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը եւ ար­տա­յայ­տե­լու ի­րենց ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ի նպաստ Ֆրան­սա­յի ժո­ղո­վուր­դին։ Ժո­ղո­վուր­դը Ֆրան­սա­յի դես­պա­նա­տան մօտ թո­ղուց ծա­ղիկ­ներ ու վա­ռուած մո­մեր։ Ա­ւե­լի մեծ հա­մախմ­բում մը ապ­րուե­ցաւ Ֆրան­սա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ, ուր կը գտնուի մեծ նկա­րիչ Օ­կիւսթ Ռո­տէ­նի ար­ձա­նը։ Աշ­խար­հահռ­չակ մե­ծա­նուն ա­րուես­տա­գէ­տին ար­ձա­նը կար­ծես յու­շա­կո­թո­ղի մը վե­րա­ծուած ըլ­լար՝ Ֆրան­սա­յի խորհր­դան­շած ար­ժէք­նե­րուն ա­ռու­մով։ Ռո­տէ­նի ար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բուե­ցաւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։ Հրա­պա­րա­կին վրայ ժո­ղո­վուր­դը թո­ղուց թարմ ծա­ղիկ­ներ ու վա­ռուե­ցան մո­մեր։ Ժո­ղո­վուր­դը Հա­յաս­տա­նի եւ Ֆրան­սա­յի ե­ռա­գոյն­նե­րով կը փու­թար հրա­պա­րակ, ուր վառ հա­մայ­նա­պատ­կեր մը տե­սա­նե­լի էր՝ ան­խախտ բա­րե­կա­մու­թեան եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­մա­կե­ցու­թեան ա­ռու­մով։

Այս խորհր­դա­ւոր մթնո­լոր­տին մէջ Ֆրան­սա­յի հրա­պա­րակ այ­ցե­լեց նաեւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, որ մաս­նակ­ցե­ցաւ մո­մա­վա­ռու­թեան եւ ծա­ղիկ­ներ թո­ղուց Փա­րի­զի ան­նա­խըն­թաց ա­հա­բեկ­չու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։ Յար­գան­քի այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեա­նի հետ էին Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան, Նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վի­գէն Սարգ­սեան, ինչ­պէս նաեւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան-Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ։

Միւս կող­մէ, այս ա­ռա­ւօտ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի եր­դի­քին տակ ալ յար­գան­քի լռու­թիւն պա­հուե­ցաւ Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չու­թեան զո­հե­րուն հա­մար։ Ե­րե­սո­փա­խան­նե­րը եւ թէ ժո­ղո­վին մաս­նա­կից կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րը միաս­նա­բար ի­րենց խո­նար­հու­մը բե­րին ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին առ­ջեւ։

 

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 16, 2015