ԱՐԱ ԿԻՒԼԷՐԻ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՅՈՒՆ

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի դար­մա­նու­մը կը շա­րու­նա­կուի Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ։ Ե­րէկ, Ա­րա Կիւ­լէր ո­րոշ ժա­մա­նակ հի­ւան­դա­նո­ցէն դուրս գա­լով են­թար­կուե­ցաւ ըն­թա­ցիկ տիա­լի­զին եւ ա­ւե­լի վերջ վե­րա­դար­ձաւ։ Ընդ­հան­րա­պէս դրա­կան հու­նի մը մէջ կ՚ըն­թա­նայ իր դար­մա­նու­մը։ Թո­քա­յին թե­թեւ բոր­բոք­ման հե­տե­ւանք­նե­րու յաղ­թա­հար­ման հա­մար ի­րեն կը սրսկուին ան­թի­պիո­թիք­ներ։ Իր հի­ւան­դու­թիւ­նը թէեւ ա­ռանձ­նա­պէս մտա­հո­գիչ չի հա­մա­րուիր, սա­կայն բժիշկ­նե­րը ա­նոր ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան ըն­թաց­քին կը հե­տե­ւին ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեամբ՝ հա­շուի առ­նե­լով նաեւ իր յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քով պայ­մա­նա­ւո­րուած հան­գա­մանք­ներն ու հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն­նե­րը։

Բժիշկ­նե­րը նա­խա­տե­սած էին, որ Ա­րա Կիւ­լէ­րի դար­մա­նու­մը մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ շա­րու­նա­կուի հի­ւան­դա­նո­ցի մէջ։ Ըն­թաց­քին, սա­կայն, իր դար­մա­նու­մը նա­խա­տե­սուա­ծէն ա­ւե­լի ա­րագ դրա­կան ազ­դան­շան­ներ տուած է։ Հե­տե­ւա­բար, հա­ւա­նա­կան է, որ Ա­րա Կիւ­լէր հի­ւան­դա­նո­ցէն դուրս գայ նա­խա­տե­սուա­ծէն քիչ մը ա­ւե­լի կա­նուխ, սա­կայն այս մա­սին բժիշկ­նե­րը վերջ­նա­կան ո­րո­շում մը պի­տի տան օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016