ՄԵՍՈՒՏ ՊԱՐԶԱՆԻ ԱՆՅԱՅՏ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ՍՈՒՐԻՈՅ ՔԻՒՐՏԵՐՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նի յայ­տա­րա­րեց, որ Սու­րիոյ քիւր­տե­րու ճա­կա­տա­գի­րը ան­յայտ է եւ ա­նոնք կ՚օգ­տա­գոր­ծուին որ­պէս պա­տե­րազ­մի գոր­ծիք մը։

«Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, անգ­լիա­կան «Sky News» հե­ռուս­տա­կա­յա­նի ա­րա­բե­րէն ծա­ռա­յու­թեան տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ Մե­սուտ Պար­զա­նի ը­սաւ. «Չեմ գի­տեր, թէ երբ պա­տե­րազ­մը վեր­ջա­նայ ինչ պի­տի գայ քիւր­տե­րու գլխուն։ Ո­րով­հե­տեւ ո՛չ Սու­րիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան եւ ոչ ալ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րուն կող­մէ կը ճանչ­ցուին քրդա­կան ի­րա­ւունք­նե­րը»։ Ըստ ի­րեն, Սու­րիոյ քիւր­տե­րուն մի­ջեւ առ­կայ են բա­զում քա­ղա­քա­կան ան­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­ներ եւ հա­կա­մար­տու­թիւն­ներ։ Այս ե­րե­ւոյ­թը պատ­ճառ կը դառ­նայ, որ ա­նոնք բաց թո­ղուն բազ­մա­թիւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ։ Պար­զա­նիի հա­մոզ­մամբ՝ սա մեծ խնդիր մըն է։ Քիւր­տե­րը այս պատ­ճա­ռով կորսն­ցու­ցած են շատ բան։ «Չեմ գի­տեր, որ կ՚ըն­թա­նան դէ­պի ո՛ւր», ը­սաւ Պար­զա­նի եւ ա­ւել­ցուց, որ դէպ­քե­րու սկիզ­բին իր բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ի գործ դրած էր՝ Սու­րիոյ քիւր­տե­րուն մի­ջեւ միաս­նա­կա­նու­թեան հաս­տատ­ման հա­մար։ «Երբ նոր սկսած էին Սու­րիոյ դէպ­քե­րը, որ­պէս ի­րենց եղ­բայ­րը՝ տե­սակ­ցե­ցայ քրդա­կան բո­լոր կող­մե­րուն հետ։ Ես չեմ կրնար մի­ջա­մուխ դառ­նալ ա­նոնց գոր­ծե­րուն, պար­զա­պէս ա­նոնց հա­մար կը ցա­ւիմ՝ որ­պէս ի­րենց եղ­բայ­րը։ Ա­նոնց խոր­հուրդ տուած էի, որ ըլ­լան միաս­նա­կան ու կա­յաց­նեն ո­րո­շում մը. դէ՞մ են  իշ­խա­նու­թեան, թէ ոչ կողմ­նա­կից», մատ­նան­շեց Մե­սուտ Պար­զա­նի։

Հարկ է նշել, որ մի­ջազ­գա­յին յա­ռա­ջա­տար բո­լոր դե­րա­կա­տար­նե­րը ներ­կա­յիս կ՚ար­տա­յայ­տուին Սու­րիոյ ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան պահ­պան­ման ուղ­ղու­թեամբ ու կը յայ­տա­րա­րեն, թէ կողմ­նա­կից չեն այն­տեղ քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման։

 

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016