ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւի խորհր­դա­կան նշա­նա­կուած Սի­րան Սուր­քի ե­րէկ կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։ Ան մե­զի հա­մար ող­ջու­նե­լի հիւր մըն էր՝ մա­նա­ւանդ, որ իր ստանձ­նած կա­րե­ւոր պաշ­տօ­նի տա­կա­ւին ա­ռա­ջին քայ­լա­փո­խին փա­փա­քած էր թար­մաց­նել շփու­մը թեր­թիս հետ ու փո­խան­ցել իր պատ­գամ­նե­րը։

Սի­րան Սուր­քի ան­ծա­նօթ մը չէ մեր հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն հա­մար։ Ան եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր մաս­նա­կից է մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քին՝ ըլ­լա­լով նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տու­հի­նե­րէն մին։ Խոր­քին մէջ, ան բա­րի համ­բաւ ձեռք բե­րած է՝ ըլ­լա­լով աշ­խոյժ աշ­խա­տա­կի­ցը մեր հա­մայն­քի մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի յայտ­նի ի­րա­ւա­բան­նե­րէն հան­գու­ցեալ Տի­րան Պա­քա­րի գրա­սե­նեա­կին։ Հան­գու­ցեալ Տի­րան Պա­քա­րի եւ քրոջ՝ Լուիզ Պա­քա­րի ի­րա­ւա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կը տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ ե­ղած էր մեր հա­մայն­քա­յին զա­նա­զան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ինչ-ինչ դա­տե­րուն հե­տա­մուտ լծակ մը եւ այդ գոր­ծու­նէու­թեան իր ե­ռան­դուն մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րած էր Սի­րան Սուր­քի։ Բա­ցի իր աշ­խոյժ աշ­խա­տան­քէն, Սի­րան Սուր­քի մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս հա­մակ­րանք կը վա­յե­լէ շնոր­հիւ հա­ղոր­դա­կան բնա­ւո­րու­թեան եւ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ մշա­կե­լու ըն­դու­նա­կու­թեան։

Մեր ե­րէ­կուան ջերմ զրոյ­ցին ըն­թաց­քին ան մե­զի յայտ­նեց, որ իր տե­սան­կիւ­նէն հե­տաքրք­րա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն մը պի­տի ըլ­լայ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս աշ­խա­տան­քը։ Թէ ինչ­պէ՞ս ան ո­րո­շած է ստանձ­նել այս պաշ­տօ­նը։ Սի­րան Սուր­քի բա­ցատ­րեց, որ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին իր ա­նու­նը քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ մտած է՝ որ­պէս թեկ­նա­ծու։ Զու­գա­հե­ռա­բար, ան ա­ռիթն ու­նե­ցած է ուղ­ղա­կի հան­դի­պե­լու Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւի հետ։ Աս­տի­ճա­նա­բար յայտ­նի դար­ձած է, որ սկզբուն­քօ­րէն տե­սա­կէտ­նե­րը կը հա­մընկ­նին եւ կա­րե­լի է այդ հի­ման վրայ անց­նիլ գործ­նա­կան աշ­խա­տան­քի։ Այս­պէ­սով ար­դէն սկսած է Սի­րան Սուր­քիի այս նոր ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւ­նը։

Սի­րան Սուր­քի, բա­ցի Հայ­րի Ի­նէօ­նի­ւի հետ աշ­խա­տե­լէ, քա­ղա­քա­պե­տի ան­մի­ջա­կան գոր­ծա­կից­նե­րու խում­բին հետ ալ ծա­նօ­թա­ցած է, ո­րով­հե­տեւ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին այ­լեւս ուղ­ղա­կի շփման մէջ պի­տի ըլ­լայ ա­նոնց հետ։ Ար­դա­րեւ, Շիշ­լիի շրջա­նէն ներս փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն ան­դամ­նե­րը ու­նին ա­նան­տե­սե­լի ներ­կա­յու­թիւն մը, հե­տե­ւա­բար քա­ղա­քա­պե­տա­րանն ալ կը ձգտի ա­նոնց ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­նե­րուն թափ տալ, մա­նա­ւանդ ա­ւե­լի զգա­լի դարձ­նել ա­նոնց նկատ­մամբ զգայ­նու­թիւ­նը։ Քա­ղա­քա­պետ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ նա­խան­ձախնդ­րու­թիւն ցոյց կու տայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն նկատ­մամբ եւ հի­մա պաշ­տօ­նի կո­չած է նոր խորհր­դա­կան մը՝ ի դէմս Սի­րան Սուր­քիի, որ իր այդ բա­րեա­ցա­կամ տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը ուղ­ղա­կիօ­րէն պի­տի փո­խան­ցէ շրջա­նի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն։

Սի­րան Սուր­քի Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն մի­ջեւ պի­տի հան­դի­սա­նայ կա­մուրջ մը։ Ան պա­տաս­խա­նա­տու պի­տի ըլ­լայ ոչ միայն հայ հա­մայն­քին, այլ նաեւ միւս բո­լոր փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն գծով, նե­րա­ռեալ հրեա­նե­րը, յոյ­նե­րը, ա­սո­րի­նե­րը, ե­ւայլն։ Ան մե­զի յայտ­նեց, որ կը նա­խա­տե­սէ եր­կու հիմ­նա­կան ա­ռանց­քի շուրջ յա­ռաջ տա­նիլ իր աշ­խա­տան­քը։ Ա­նոնց­մէ մին է՝ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու հար­թու­թիւ­նը, իսկ միւ­սը՝ ան­հատ­նե­րու։ Թէեւ շատ յա­ճախ այս եր­կու­քը կրնան ա­ռըն­չա­կից ըլ­լալ ի­րա­րու հետ, սա­կայն տե­սա­կա­նօ­րէն ան իր գոր­ծը ծրագ­րա­ւո­րել ո­րո­շած է ըստ այդմ։

Ըստ Սի­րան Սուր­քիի, հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու հար­թու­թիւ­նը շատ կա­րե­ւոր է, ո­րով­հե­տեւ բո­լոր փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը մեծ թի­ւով հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­ներ ու­նին Շիշ­լիի շրջա­նէն ներս։ Պա­րա­գան նոյնն է նաեւ հայ հա­մայն­քին տե­սան­կիւ­նէն։ Այդ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն ձգո­ղա­կա­նու­թիւ­նը ուղ­ղա­կիօ­րէն կը պայ­մա­նա­ւո­րէ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մայն­քա­յին կեան­քին եր­թը։ Հե­տե­ւա­բար, այդ փոք­րա­մաս­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը ներ­կա­յաց­նեն ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն։ Վեր­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րուն այս ուղ­ղու­թեամբ ար­դէն ձե­ւա­ւո­րուած են ա­մուր նա­խըն­թաց­ներ։ Սուր­քիի խօս­քե­րով, այժմ Հայ­րի Ի­նէօ­նիւ կը ձգտի խո­րաց­նել այդ ա­ւան­դու­թիւ­նը։ Քա­ղա­քա­պե­տը ու­նի հա­մա­պա­տաս­խան ան­կեղծ ձգտու­մը, ո­րով­հե­տեւ կը հա­ւա­տայ հա­մա­կե­ցու­թեան ու զա­նա­զա­նու­թիւ­նը կը հա­մա­րէ հարս­տու­թիւն։ Ան ու­նի այդ­պի­սի աշ­խար­հա­հա­յեացք մը, նաեւ Իս­թան­պու­լի մէջ ան­ցած ման­կու­թեան եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան տա­րի­նե­րուն ու­նե­ցած շրջա­նա­կը լուրջ գոր­ծօն մըն է այս ա­ռու­մով եւ ան­շուշտ ար­տա­սահ­մա­նի ու­սում­նա­ռու­թեամբ ձե­ւա­ւո­րուած հո­րի­զոն­նե­րը միշտ հաս­տա­տած են այդ հա­մո­զում­նե­րը։ Ի­նէօ­նիւ հա­ւա­սա­րակշ­ռուած անձ­նա­ւո­րու­թիւն մըն է եւ կը փա­փա­քի, որ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րէն բո­լո­րը օգ­տուին անխ­տիր։

Սի­րան Սուր­քի նուազ կա­րե­ւոր չի հա­մա­րեր նաեւ ան­հատ­նե­րու հար­թու­թիւ­նը։ Ար­դա­րեւ, ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նու­թեանց հա­մայնք­նե­րու ան­դամ­նե­րը նկա­տե­լի տո­կոս մը կը կազ­մեն Շիշ­լիի շրջա­նի բնակ­չու­թեան մէջ։ Այ­սինքն այս պա­րա­գա­յին խօս­քը կը վե­րա­բե­րի ընտ­րա­զան­գուա­ծին ուղ­ղա­կի հաս­նե­լու։ Այդ մար­դու­ժը շատ կա­րե­ւոր է նաեւ այլ տե­սան­կիւ­նէ մը։ Փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րը քա­ղա­քիս մէջ ու­նին բա­զում հաս­տա­տու­թիւն­ներ, ո­րոնք թէեւ Շիշ­լիի սահ­ման­նե­րէն դուրս կը մնան, սա­կայն մե­ծաւ մա­սամբ կը կա­ռա­վա­րուին ան­ձե­րու կող­մէ, ո­րոնք կը բնա­կին Շիշ­լիի  շրջա­նէն ներս։ Սա եւս հան­գա­մանք մըն է, որ ա­նու­շադ­րու­թեան չի մատ­նուիր քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին կող­մէ։ Ուս­տի, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը կը ձգտի ան­հա­տա­կան հար­թու­թեան վրայ տա­նիլ ազ­դու աշ­խա­տանք։ Զօ­րակ­ցու­թեան կա­րօտ կա­րի­քա­ւոր­նե­րէ սկսեալ, մին­չեւ հի­ւանդ­ներ կամ հաշ­ման­դամ­ներ ու տա­կա­ւին քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն սպա­սող­ներ... Ըն­դար­ձակ դաշտ մըն է այս մէ­կը, ուր Սի­րան Սուր­քի պի­տի փոր­ձէ հան­դէս գալ ու­շադ­րու­թեամբ եւ բո­լո­րին հնա­րա­ւո­րինս հաս­նե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ, փութ­կո­տու­թեամբ։

Սի­րան Սուր­քի դի­տել տուաւ, որ աս­տի­ճա­նա­բար պի­տի յստա­կա­նան իր գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը՝ դա­տե­լով գործ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րէն։ Ան ստի­պո­ղու­թիւն պի­տի չու­նե­նայ տե­ւա­բար քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մէջ գտնուե­լու։ Իր հիմ­նա­կան դե­րը պի­տի ըլ­լայ հա­մա­կար­գել հա­մայնք­նե­րուն հետ շփու­մը եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նկա­տառ­ման յանձ­նել պա­հանջ­նե­րը։

Սի­րան Սուր­քի կը պատ­րաս­տուի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն քա­ղա­քա­վա­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն­ներ տալ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու հո­գե­ւոր կեդ­րոն­նե­րը թէ՛ ներ­կա­յա­նա­լու եւ թէ օրհ­նու­թիւն ստա­նա­լու հա­մար։

Յա­ջո­ղու­թիւն եւ կա­րո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք Սի­րան Սուր­քիին՝ խորհր­դա­կա­նի պաշ­տօ­նին մէ­ջ։

Հինգշաբթի, Մարտ 17, 2016