ԷՐՏՈՂԱՆ ԶՐՈՒՑԵՑ ՄԵՐՔԷԼԻ ՀԵՏ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ զրու­ցե­ցին սու­րիա­ցի գաղ­թա­կան­նե­րու կա­ցու­թեան շուրջ։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը յի­շե­ցուց, որ Թուր­քիա ներ­կա­յիս Սու­րիա­յէն եւ Ի­րա­քէն ա­ւե­լի քան 2 մի­լիոն գաղ­թա­կան կը հիւ­րըն­կա­լէ՝ ա­ռանց կրօ­նի եւ ազ­գու­թեան խտրա­կա­նու­թեան։

Մեր­քէլ բարձր գնա­հա­տեց Թուր­քիոյ կող­մէ կա­տա­րուած­նե­րը եւ ա­ւել­ցուց, թէ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ մին­չեւ տա­րե­վերջ Գեր­մա­նիա հաս­նե­լիք գաղ­թա­կան­նե­րուն թի­ւը կրնայ հաս­նիլ 800 հա­զա­րի։ Մեր­քէլ հա­մո­զուած է, թէ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րը պէտք է ա­ւե­լի պա­տաս­խա­նա­տը-ւու­թիւն ստանձ­նեն, իսկ գաղ­թը պէտք է կազ­մա­կեր­պուի կա­նո­նա­ւոր ու հա­կակշ­ռեալ ձե­ւով։ Այս ուղ­ղու­թեամբ Անկելա Մեր­քէլ կը կա­րե­ւո­րէ Թուր­քիոյ հետ երկ­խօ­սու­թեան մէջ գտնուի­լը։ Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պե­տը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ ձեռ­նարկուած պայ­քա­րին Թուր­քիոյ կող­մէ բե­րուած կա­րե­ւոր նպաս­տին հա­մար։

Էր­տո­ղան նշեց, որ Ի­ՇԻՊ-ի եւ ՓՔՔ­-ի նման ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու դէմ պայ­քա­րի շրջագ­ծով շատ կա­րե­ւոր է դաշ­նա­կից­նե­րու զօ­րակ­ցու­թիւ­նը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ան ան­հանգս­տա­ցու­ցիչ նկա­տեց ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան՝ Եւ­րո­պական Միու­թեան ան­դամ կարգ մը եր­կիր­նե­րէ ներս գո­յու­թեան տե­ւա­կա­նա­ցու­մը։ Ի պա­տաս­խան՝ Անկելա Մեր­քէլ ընդգ­ծեց, թէ ՓՔՔ-ն Գեր­մա­նիոյ մէջ կ՚ըն­կա­լուի որ­պէս ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն եւ այս ուղ­ղու­թեամբ ի­րենք պատ­րաստ են ա­մէն տե­սակ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան։

Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ հա­մա­կար­ծիք գտնուե­ցան, թէ Սու­րիոյ մէջ առ­կայ քաո­սի յաղ­թա­հար­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ է քա­ղա­քա­կան լուծ­ման մը գտնուի­լը։

Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին պայ­մա­նա­ւո­րո­ւե­ցան՝ այս բո­լոր նիւ­թե­րուն շուրջ գտնուիլ մշտա­կան շփման մէջ եւ հնա­րա­ւոր ա­մե­նա­կարճ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին ի մի գալ։

Էր­տո­ղան եւ Մեր­քէլ անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­ցին նաեւ Ե­րու­սա­ղէ­մի վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն, երբ Իս­րա­յէ­լի զօր­քե­րը կը մի­ջամ­տեն մահ­մե­տա­կա­նաց սրբա­վայ­րե­րուն։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015