ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՐԱՏԵՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԸ ՏԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒ ՅԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի ղե­կա­վար Քրիս­տոֆ Ֆրե­տե­րիք Օթ­թօ Պիէր­վիր­տի հետ։ Տե­սակ­ցու­թեան ներ­կայ էին նաեւ նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Ֆիր­տուս Զա­քա­րեան եւ «Սու­րիա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան տնօ­րէն Լե­նա Հա­լա­ճեան։

Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մին հե­տե­ւան­քով խոյս տա­լով Հա­յաս­տան հաս­տա­տուած սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րուն լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ շա­րու­նա­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։ Ան ներ­կա­յա­ցուց սու­րիա­հա­յոց առ­կայ խնդիր­նե­րու լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ պե­տու­թեան եւ զա­նա­զան հա­մա­հայ­կա­կան ու մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն կող­մէ ձեռ­նար­կուած աշ­խա­տանք­նե­րը։ Նա­խա­րա­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգըծեց, թէ այս տա­րուան Մա­յի­սէն ի վեր շուրջ 2500 սու­րիա­հա­յեր փո­խադ­րուած են Հա­յաս­տան։ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն կը դի­մեն թէ՛ նոր ե­կած­նե­րը եւ թէ նա­խա­պէս Հա­յաս­տան հաս­տա­տուած­նե­րը։ Ա­նոնք ըստ էու­թեան կա­րի­քա­ւոր­ներ են՝ կորսն­ցու­ցած ըլ­լա­լով ի­րենց բնա­կա­րան­ներն ու ստա­ցուած­քը։ Սու­րիա­հա­յոց տե­սա­կէ­տէ ա­ռաջ­նա­հերթ կը նկա­տուին ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ցա­րան մը ու­նե­նա­լը, բնա­կա­րա­նի վարձ­քե­րու փոխ­հա­տու­ցու­մը, աշ­խա­տան­քի տե­ղա­ւո­րու­մը, ինչ­պէս նաեւ կրթու­թեան եւ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան խըն-դիր­նե­րը։ Յի­շեալ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ջան­քե­րով սու­րիա­հայ բժիշկ­նե­րը սի­րա­յօ­ժար ա­մէն շա­բաթ կ՚ի­րա­կա­նաց­նեն հի­ւանդ­նե­րու քննու­թիւն­նե­րը։ Սփիւռքի նա-խարար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ա­ռա­ջար­կեց հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծել եւ նուի­րեալ բժիշկ­նե­րը խրա­խու­սել, ա­նոնց հա­մար ա­պա­հո­վել անհ­րա­ժեշտ տա­րածք մը, սար­քա­ւո­րում­ներ եւ դե­ղօ­րայք։

Իր կար­գին, Քրիս­տոֆ Ֆրե­տե­րիք Օթ­թօ Պիէր­վիրտ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար ու նշեց, թէ մին­չեւ տա­րե­վերջ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու հար­ցե­րով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նեա­կը պի­տի շա­րու­նա­կէ սու­րիա­հա­յոց օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը եւ պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ նաեւ ձմեռ­նա­մու­տի ծրա­գիր։

Զրու­ցա­կից­նե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին ու բարձր գնա­հա­տե­ցին հա­յոց Սփիւռ­քի եւ մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւ­նը, նոր ծրագ­րե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­մը։

Անդ­րա­դարձ կա­տա­րուե­ցաւ նաեւ ա­պա­գայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան հար­ցե­րու։

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 17, 2015