«Ո՛Չ ԹԷ ԱԼԻ, ԱՅԼ ԱՐԻ, ԻՄ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱ՛Ր»

Բե­մադ­րիչ Տե­նիզ Էօզ­տէն, որ «Մրցու­մի մը օ­րագ­րու­թիւ­նը» խո­րագ­րեալ կարճ ժա­պա­ւէ­նով ազ­գա­յին ու մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն­նե­րու մէջ նուա­ճած էր տասն­չորս մրցա­նակ­ներ, այս օ­րե­րուն հան­րու­թեան կը ներ­կա­յա­նայ իր փաս­տա­վա­ւե­րագ­րա­կան ա­ռա­ջին աշ­խա­տան­քով։ «Ո՛չ թէ Ա­լի, այլ Ա­րի, իմ հրա­մա­նա­տա՛ր» ժա­պա­ւէ­նը կը ներ­կա­յաց­նէ փոք­րա­մաս­նու­թեանց փոր­ձա­ռու­թիւ­նը բա­նա­կա­յին ծա­ռա­յու­թեան մէջ։ Ֆիլ­մին անդ­րա­նիկ ցու­ցադ­րու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ։ Հան­դի­սա­կան­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան ար­ժա­նա­ցած ժա­պա­ւէ­նը բա­նա­կա­յին ծա­ռա­յու­թեան ըն­թաց­քին փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րուն պատ­կա­նող տղա­մարդ­կանց փոր­ձա­ռու­թիւ­նը կը քննէ նոր հա­յեաց­քով մը։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015