ԱՄՆ-ԷՆՆՈՐ ԶԵԿՈՅՑ

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց Մի­ջազ­գա­յին կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւն­նե­րու ա­մե­նա­մեայ զե­կոյ­ցը։ Այն­տեղ նշուած է, թէ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն»ի (Ի­ՇԻՊ) յար­ձա­կում­նե­րը կը սպառ­նայ տա­րած­քաշր­ջա­նի կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թեանց եւ ազ­գե­րուն։ Զե­կոյ­ցը կ՚ընդգ­ծէ նաեւ ա­լե­ւի­նե­րուն են­թար­կուած խտրա­կա­նու­թիւ­նը եւ հա­կահ­րէա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը։

2014-ին վե­րա­բե­րող զե­կոյ­ցը կը նշէ, թէ Ի­ՇԻՊ-ի տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս ու­նե­ցած ազ­դե­ցու­թեան հե­տե­ւան­քով հա­զա­րա­մեակ­նե­րէ ի վեր այն­տեղ ապ­րող քրիս­տո­նեա­նե­րը կը ստի­պուին փո­խել ի­րենց կրօն­քը։

Զե­կոյ­ցին Թու­րի­քոյ վե­րա­բե­րող հա­տուա­ծին մէջ նշուած է, որ երկ­րէ ներս խտրա­կա­նու­թեան կ՚են­թար­կուին ա­լե­ւի­նե­րը, ո­րոնց պաշ­տա­մուն­քի վայ­րե­րը պաշ­տօ­նա­պէս որ­պէս ա­ղօ­թա­տե­ղի չեն ըն­դու­նուիր։ Զե­կոյ­ցը կը մատ­նան­շէ նաեւ կրօն­քի պար­տա­դիր դա­սըն­թացք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հրեա­նե­րուն ուղ­ղեալ հա­կա­սե­մա­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը։ Ըստ զե­կոյ­ցին, Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­կան ա­ռաջ­նորդ­նե­րու խօս­քե­րուն մէջ ա­ւել­ցած են հա­կահ­րէա­կան բա­ռե­րը։ Օ­րի­նակ տրուած են Էր­տո­ղա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րէն։

Զե­կոյ­ցին մէջ տեղ գտած է նաեւ Հէյ­պէ­լի կղզիի յու­նաց դպրե­վան­քի վե­րա­բաց­ման գոր­ծըն­թա­ցէն ներս ո­րե­ւէ զար­գա­ցում չար­ձա­նագ­րուի­լը։

Հա­յաս­տա­նի վե­րա­բե­րող հա­տուա­ծին մէջ զե­կոյ­ցը կը նշէ, թէ թէ­պէտ սահ­մա­նադ­րու­թեամբ կամ­րագ­րուի կրօ­նա­կան ա­զա­տու­թիւ­նը եւ կրօ­նա­կան հա­ւատ­քի դա­ւա­նե­լու, զայն ընտ­րե­լու կամ փո­խե­լու ի­րա­ւուն­քը, սա­կայն երկ­րի սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը նաեւ կը ճանչ­նայ «Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ դե­րը՝ որ­պէս ազ­գա­յին ե­կե­ղե­ցի հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր կեան­քէն ներս, ազ­գա­յին մշա­կոյ­թի զար­գաց­ման մէջ, եւ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան պահ­պան­ման ուղ­ղու­թեամբ»։

Զե­կոյ­ցը կ՚ընդգ­ծէ, որ թէ­պէ­տեւ ըստ օ­րէն­քի հան­րա­յին կրթու­թիւ­նը աշ­խար­հիկ է, սա­կայն դրոց­նե­րու հինգ-տասն­մէ­կե­րորդ դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն կ՚ու­սու­ցա­նուի Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ պատ­մու­թիւ­նը։ Ե­կե­ղե­ցին ի­րա­ւունք ու­նի մաս­նակ­ցե­լու այդ դա­սա­գիր­քե­րու եւ դա­սըն­թաց­քը վա­րող ու­սու­ցիչ­նե­րու պատ­րաստ­ման գոր­ծըն­թա­ցին։ Ա­շա­կերտ­նե­րը չեն կրնար հրա­ժա­րիլ այդ դա­սըն­թաց­քէն։ Կը յի­շա­տա­կուի նաեւ այն փաս­տը, որ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ հե­տե­ւորդ­նե­րը ու­նին անվ­ճար մուտք կամ ի­րա­ւունք ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ու­նե­նա­լու հի­ւան­դա­նոց­նե­րուն, ման­կա­տու­նե­րուն, գի­շե­րօ­թիկ­նե­րուն եւ զօ­րա­մա­սե­րուն մէջ, մինչ­դեռ կրօ­նա­կան միւս խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը յի­շեալ վայ­րե­րու մէջ կրնան  ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ու­նե­նալ միայն այդ ուղ­ղու­թեամբ հար­ցում ուղ­ղե­լու եւ դրա­կան պա­տաս­խան ստա­նա­լու պա­րա­գա­յին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015