ԱՐԴԻՒՆԱՒԷՏ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ

«Ըն­կե­րա­յին ցան­ցեր եւ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­ներ» նա­խագ­ծի շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած ար­տա­սահ­մա­նեան աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ 6-9 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ նա­խագ­ծի ղե­կա­վար, Ե­նի­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լա­քի Վին­կա­սի, խորհր­դա­կան­ներ Օժ. Տոց. Ու­լաշ Քա­րա­նի, Մա­րի­նա Տրի­մա­լի­թուի, ի­րա­ւա­գէտ Ռի­թա Էն­տէ­րի, ա­սո­րի հա­մայն­քէն Էօզ­ճան Կե­չէ­րի եւ «Փա­րոս» հան­դէ­սի խմբա­գիր­նե­րէն Սար­գիս Կիւ­րե­ղի մաս­նակ­ցու­թեամբ։

Այ­ցե­լու­թեան ա­ռա­ջին օ­րուան ըն­թաց­քին մաս­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Եւ­րո­պա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կեդ­րո­նը, ինչ­պէս նաեւ ըն­դու­նուե­ցան Եւ­րո­պա­կան միու­թեան մօտ Թուր­քիոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան փոխ-ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ֆա­թիհ Հաս­տե­մի­րի եւ Մի­ջազ­գա­յին ներ­ման կազ­մա­կեր­պու­թեան Պել­ժիոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ֆի­լիփ Հենս­ման­սի ու այլ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու կող­մէ։ Հան­դի­պում­նե­րու ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի նիւթ դար­ձան Թուր­քիոյ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան գոր­ծըն­թա­ցի տե­սա­կէ­տէ նման նա­խա­գի­ծե­րուն ու­նե­ցած կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։ Պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցուե­ցան Թուր­քիոյ եւ Յու­նաս­տա­նի մէջ կա­տա­րուած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Նո­յեմ­բե­րի 13-ին կա­տա­րե­լի մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղո­վին մա­սին։ Նա­խա­գի­ծը գնա­հա­տան­քով ըն­դու­նուե­ցաւ եւ­րո­պա­ցի պաշ­տօ­նա­տար­նե­րուն կող­մէ եւ նկա­տուե­ցաւ քայլ մը՝ Թուր­քիոյ մէջ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց եւ ար­տա­յայտ­ման ա­զա­տու­թեան զար­գաց­ման ա­ռու­մով։

Երկ­րորդ օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան նա­խագ­ծի մաս­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Հա­մաշ­խար­հա­յին քրիս­տո­նէից միու­թիւ­նը, Եւ­րո­պա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի Թուր­քիոյ գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ Փաթ­րիք Փա­քէթն ու Եո­լան­տա Սան Խո­զէն, ինչ­պէս նաեւ Սահ­ման չճաչ­ցող մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վար Վի­լի Ֆոթ­րէն։ Ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք իր­նեց ծրա­գի­րը, կա­յա­ցաւ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը Թուր­քիոյ եւ աշ­խար­հի վրայ կրօն­քի եւ պաշ­տա­մուն­քի ա­զա­տու­թեան նիւ­թին շուրջ։

Այ­ցե­լու­թեան վեր­ջին օ­րուան ըն­թաց­քին Լա­քի Վին­կաս ու իր ըն­կեր­նե­րը Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նին մէջ մէկ­տե­ղուե­ցան Թուր­քիոյ բա­րե­կամ­նե­րուն հետ։ Իսկ վեր­ջին տե­սակ­ցու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցաւ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան բարձր ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան ղե­կա­վար Սթե­ֆա­նօ Ման­սեր­վի­սի հետ։

Դէ­պի Պրիւք­սէլ ի­րա­կա­նա­ցած այ­ցե­լու­թե­նէն ետք ան­գամ մը եւս ընդգ­ծուե­ցաւ փո­խա­դարձ երկ­խօ­սու­թեան եւ աշ­խա­տան­քին երկ­րէն ներս ու­նե­նա­լիք փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն ա­ռու­մով կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ծրագ­րե­րուն ա­նու­րա­նա­լի դե­րը քա­ղա­քա­ցի­նե­րու հիմ­նա­կան ի­րա­ւունք­նե­րուն եւ ա­զա­տու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ ե­ւայլն։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015