ԷՆՏՈՆԵԶԻԱՅԷՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

Էն­տո­նե­զիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան Տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի (ծե­րա­կոյտ) նա­խա­գահ Իր­ման Կուս­մա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լեց Իր­ման Կուս­մա­նը, որ ըն­դու­նուե­ցաւ նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։ Զրու­ցա­կից­նե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին Հա­յաս­տան-Էն­տո­նե­զիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մը։

Բա­ցի բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում­նե­րէն, իր կե­ցու­թեան ըն­թաց­քին, Իր­ման Կուս­ման Ե­րե­ւա­նի մէջ այ­ցե­լեց նաեւ Կո­մի­տա­սի նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րան-կա­ճա­ռը։ Այս մէ­կը Էն­տո­նե­զիա­յի ա­ռա­ջին բարձ­րաս­տի­ճան ու մեծ պա­տուի­րա­կու­թեան այ­ցե­լու­թիւնն էր դէ­պի Հա­յաս­տան։ Հե­տե­ւա­բար, քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում­նե­րէն զատ հիւ­րե­րը հա­ղորդ դար­ձան հայ­կա­կան մշա­կոյ­թին ու մա­նա­ւանդ Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի թո­ղած ժա­ռան­գու­թեան։ Թան­գա­րա­նէն ներս Իր­ման Կուս­մա­նի ի պա­տիւ կա­տա­րում­նե­րով հան­դէս ե­կաւ «Գե­ղարդ» երգ­չա­խում­բը՝ ներ­կա­յաց­նե­լով Կո­մի­տա­սի հո­գե­ւոր եւ ժո­ղովր­դա­կան գոր­ծե­րէն նմոյշ­ներ։

«Ես շատ տպա­ւո­րուած եմ Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի թան­գա­րա­նով։ Այս թան­գա­րա­նը մե­զի տուած է մեծ դա­սեր՝ գնա­հա­տե­լու հա­մար մէ­կը, որ իր կեան­քը ան­ցու­ցած է որ­պէս հայ մեծ ու­սու­ցիչ եւ ե­րա­ժիշտ», ը­սաւ Իր­ման Կուս­ման «Ար­մէնփ­րէս»ի թղթակ­ցին հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 17, 2015