ԶՕՐ. ՍԱԼԻՀ ԶԵՔԻ ՉՈԼԱՔ ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ

Ցա­մա­քա­յին զօր­քե­րու հրա­մա­նա­տար զօ­րա­վար Սա­լիհ Զե­քի Չո­լաք այ­սօ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Իր շփում­նե­րուն շրջագ­ծով ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն եւ ո­լոր­տի այլ շարք մը պաշ­տօ­նա­տար­նե­րուն հետ։

Թրքա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­մա­ձայն, զօ­րա­վար Չո­լա­քի ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Նո­յեմ­բե­րի 20-ը։  

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015