ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ հրա­պա­րա­կեց՝ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի յաղ­թա­հար­ման նպա­տա­կով շա­բա­թա­վեր­ջին Վիեն­նա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջազ­գա­յին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին շուրջ։ Ծա­նօթ է, որ Վիեն­նա­յի մէջ մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կի յա­ռա­ջա­տար եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը գո­յա­ցած էր Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մի յաղ­թա­հար­ման ո­րո­նում­նե­րու պա­րա­գա­յին։ Խումբ մը լրագ­րո­ղի հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու յայտ­նեց, թէ Սու­րիոյ Նա­խա­գահ Պե­շար Է­սատ բա­ցար­ձա­կա­պէս պի­տի չմաս­նակ­ցի երկ­րին մէջ յա­ռա­ջի­կա­յին տե­ղի ու­նե­նա­լիք ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։

Սի­նիր­լիօղ­լուի խօս­քե­րով, Սու­րիոյ մէջ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման զու­գա­հեռ պի­տի սկսի տաս­նութ ամ­սուան գոր­ծըն­թաց մը, ո­րու տե­ւո­ղու­թեան ըն­դու­նուե­լիք նոր սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նով պի­տի ձեռ­նար­կուի ընտ­րու­թիւն­նե­րու։ Երբ որ նոր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կազ­մուի եւ ստանձ­նէ գոր­ծա­դիր բո­լոր ի­րա­ւա­սու­թիւն­նե­րը, այդ փու­լին յա­ջոր­դե­լիք վեց ամ­սուան ըն­թաց­քին, ընդ­հա­նու­րին կող­մէ հա­մա­ձայ­նե­ցուած ձե­ւով Պե­շար Է­սատ իշ­խա­նու­թե­նէն պի­տի բաժ­նուի եւ թեկ­նա­ծու պի­տի չըլ­լայ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար։ Ըստ նա­խա­րա­րին, մի­ջազ­գա­յին հար­թու­թեան վրայ հա­մա­խո­հու­թիւն կը տի­րէ, թէ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը պէտք է լուծ­ման յան­գի քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թա­ցով մը։ Յա­ռա­ջի­կայ Յու­նուա­րի 1-ի դրու­թեամբ վե­րո­յի­շեալ գոր­ծըն­թա­ցը պի­տի սկսի եւ վեց ա­միս վերջ Սու­րիոյ մէջ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ստեղ­ծու­մը կը նա­խա­տե­սուի։ Այդ նո­րաս­տեղծ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պի­տի ստանձ­նէ գոր­ծա­դիր բո­լոր ի­րա­ւա­սու­թիւն­նե­րը, ինչ որ նա­խա­պէս տեղ գտած էր Ժը­նե­ւի յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ։

Բաց աս­տի, Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու շեշ­տեց, թէ Թուր­քիա չի նա­խա­տե­սեր իր ցա­մա­քա­յին զօր­քե­րը մտցնել Սու­րիա։ Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը անվ­տան­գու­թեան ա­ռու­մով նա­խազ­գու­շա­կան մի­ջոց­ներ նա­խա­տե­սած է «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ։ Նա­խա­րա­րը չէ բա­ցա­ռած նոր գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը, սա­կայն ա­նոնց բնոյ­թին վե­րա­բե­րեալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ հա­ղոր­դե­լը յար­մար չդա­տեց։

Միւս կող­մէ, «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­ման ալ յայ­տա­րա­րեց, որ Պե­շար Է­սատ տեղ չու­նի Սու­րիոյ ա­պա­գա­յին մէջ։

ԻՆՉ Կ՚Ը­ՍԷ ՄՈ­ԿԵ­ՐԻ­ՆԻ

Միւս կող­մէ, Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ու անվ­տան­գու­թեան գծով գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յայ­տա­րա­րեց, որ ԵՄ պէտք է սկսի մշա­կել իր սե­փա­կան անվ­տան­գու­թեան կլո­պալ ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը։

Եւ­րո­պա­կան պաշտ­պա­նա­կան գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին Մո­կե­րի­նի ա­ռա­ջին ան­գամ յայ­տա­րա­րեց, թէ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը պէտք է ա­ւելց­նեն ռազ­մա­կան ծախ­սե­րը։ «Պաշտ­պա­նու­թեան ո­լոր­տէն ներս մե­զի հա­մար անհ­րա­ժեշտ է գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու եւ­րո­պա­կան ծրա­գիր մը», հա­մո­զուած է յանձ­նա­կա­տա­րը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 17, 2015