ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ԱՐՄԷՆ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ՇՈՒԷՏ

Հա­յանս­տա­նի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Մու­րա­տեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Սթոք­հոլմ՝ Շուէ­տի Ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան, հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րար Կապ­րիէլ Վիքշթ­րէօ­մի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Ըստ նա­խա­տե­սուած ծրագ­րին, երկ­կող­մա­նի ձե­ւա­չա­փի մէջ իր պաշ­տօ­նա­կի­ցին հետ հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու ա­ռըն­թեր, Ար­մէն Մու­րա­տեան այ­ցե­լեց Շուէ­տի ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան բնա­գա­ւա­ռի պե­տա­կան, կրթա­կան, գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան շարք մը հաս­տա­տու­թիւն­ներ։ Նա­խա­րա­րին կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կլոր սե­ղա­նա­յին քննար­կում մըն ալ ու­նե­ցաւ այս ո­լոր­տէն ներս գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լող շարք մը շուէ­տա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Սթոք­հոլ­մի ա­ռըն­թեր, Ուփ­սա­լա­յի մէջ Ար­մէն Մու­րա­տեան այ­ցե­լեց տեղ­ւոյն հա­մալ­սա­րա­նի ա­կա­դե­մա­կան հի­ւան­դա­նո­ցը։ 1708 թուա­կա­նին հիմ­նուած է այս մէ­կը եւ կը հան­դի­սա­նայ Շուէ­տի հնա­գոյն հա­մալ­սա­րա­նա­կան հի­ւան­դա­նո­ցը։

Ար­մէն Մու­րա­տեան այ­ցե­լեց նաեւ «Սքան­տիոն» մաս­նա­գի­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցը, որ ամ­բողջ սկան­տի­նա­ւեան եր­կիր­նե­րէն ներս ու­ռուցք­նե­րու բուժ­ման մէջ քրո­թո­նա­յին թե­րա­փի կի­րար­կող ա­ռա­ջին հաս­տա­տու­թիւ­նը կը հան­դի­սա­նայ։

Նա­խա­րար Մու­րա­տեան մէկ­տե­ղուե­ցաւ նաեւ «Ուփ­սա­լա պիօ» ըն­կե­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Հարկ է նշել, որ այս ըն­կե­րու­թիւ­նը կեն­սա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու բնա­գա­ւառէն ներս հան­րա­յին, մաս­նա­ւոր եւ գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րու ներգ­րաւ­մամբ հե­տա­զօ­տա­կան ծրագ­րե­րով կը զբա­ղի։

Ուփսալայի մէջ Արմէն Մուրատեան հիւրընկալուեցաւ նաեւ տեղւոյն նա-հանգապետարանէն ներս։ Նահանգապետ Փիէռ Էկարտթի ընթրիք մը սարքեց ի պատիւ նախարարին։ «Ուփսալայի ամրոց»ին մէջ հանդիպում մըն ալ կազմակերպուեցաւ նախարարին եւ Շուէտի մէջ բնակող հայազգի բժիշկներուն մասնակցութեամբ։ Առողջապահութեան բնագաւառի այլ մասնագէտ-ներ եւս մասնակցութիւն բերին այս հաւաքոյթին։

Արմէն Մուրատեան հիւրընկալուեցաւ նաեւ Ուփսայալի նահանգային խորհուրդէն ներս։ Նահանգային խորհուրդի նախագահ Պորիէ Վեննպերկ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեց Մուրատեանը։ Հաւաքոյթի ընթացքին ներկայացուեցան Շուէտի մէջ առողջապահութեան բնագաւառի մատակարարման ձեւերը, նաեւ կեդրոնական ու տեղական մարմիններու գործակցութիւնը։

Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 18, 2015