ՆՈՐ ԵՌԱՆԴ, ԹԱՐՄ ՅՈՅՍԵՐ

26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վը ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կեց՝ ե­րես­փո­խան­նե­րու երդ­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով։ Սա միեւ­նոյն ժա­մա­նակ բնո­րո­շեց օ­րէնսդ­րա­կան ա­ռա­ջին տա­րուան մեկ­նար­կը։

Ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին, բո­վան­դակ Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վին վրայ, ուր Նո­յեմ­բե­րի 1-ին տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ նոր թա­փով ու թարմ յոյ­սե­րով սկսաւ աշ­խա­տան­քի նոր շրջա­նը։

Ե­րի­ցա­գոյն ե­րես­փո­խա­նի հան­գա­ման­քով խորհր­դա­րա­նի բաց­ման նիս­տին նա­խա­գա­հեց ՃՀՓ­-ա­կան Տե­նիզ Պայ­քալ, ո­րու կող­քին դի­ւա­նի ան­դամ­նե­րու շար­քին էին կրտսե­րա­գոյն պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը։ Անդ­րա­նիկ նիս­տի բաց­ման հանգ­րուա­նին խորհր­դա­րա­նի պա­տուոյ օ­թեա­կին մօտ էր նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան, ո­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր երկ­րորդ ա­մե­նաե­րէց ե­րես­փո­խա­նը՝ ԱՔ կու­սակ­ցու­թե­նէն Իս­մա­յիլ Քահ­րա­ման։ Ան­կա­խու­թեան քայ­լեր­գէն վերջ խորհր­դա­րա­նի ժա­մա­նա­կա­ւոր ղե­կա­վար Տե­նիզ Պայ­քալ ու­նե­ցաւ հա­կիրճ ե­լոյթ մը, որ­մէ վերջ կա­տա­րեց իր եր­դու­մը։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Տե­նիզ Պայ­քալ ընդգ­ծեց, թէ ի տար­բե­րու­թիւն Յու­նի­սի 7-էն վերջ ստեղ­ծուած ի­րադ­րու­թե­նէն՝ այ­սօր հնա­րա­ւոր է մէկ կու­սակ­ցու­թիւ­նով կա­ռա­վա­րու­թիւն մը կազ­մել, բայց այս հան­գա­ման­քով հան­դերձ երկ­րէն ներս առ­կայ կը մնայ մեծ հա­մա­ձայ­նու­թեան մը կա­րի­քը։ Այս ե­լոյ­թէն վերջ սկսաւ ե­րես­փո­խան­նե­րուն եր­դու­մը, որ տե­ւեց շուրջ 10 ժամ եւ սփռուե-ցաւ ուղիղ եթերով։

Միւս կող­մէ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ նոր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կազ­մե­լու պաշ­տօ­նը յանձ­նեց Վար­չա­պետ ու  ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուին։ Հարկ է նշել, որ մին­չեւ նոր նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դին ձե­ւա­ւո­րուի­լը՝ այժ­մու նա­խա­րար­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն մնալ պաշ­տօ­նի գլու­խ, ըստ ըն-կալեալ սովորութեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015