Ս. ՊԱՊԸ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ՄԱԿ-Ի ԿԵԴՐՈՆԸ

Հռոմէա­կան Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը յա­ռա­ջի­կայ աշ­նան պի­տի այ­ցե­լէ ՄԱԿ-ի կեդ­րո­նը։ Նիւ Եոր­քէն հա­սած լու­րե­րուն հա­մա­ձայն, ՄԱԿ-ի հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ քա­հա­նա­յա­պե­տը, ո­րու ե­լոյ­թը նա­խա­տե­սուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 25-ին՝ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին առ­ջեւ։ 

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ՄԱԿ-ի մօտ այդ շրջա­նին օ­րա­կար­գի վրայ պի­տի գան տե­ւա­կան զար­գաց­ման, կլի­մա­յի փո­փո­խու­թեան եւ խա­ղաղ ա­պա­գա­յի մը կերտ­ման վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը եւ կը ծրագ­րուի կա­րե­ւոր ո­րո­շում­նե­րու ըն­դու­նուի­լը՝ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պի մաս­նակ­ցու­թեան ալ կը վե­րագ­րուի ա­ռանձ­նա­յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն։ 

Հարկ է նշել, որ ՄԱԿ-ի մօտ Վա­տի­կա­նին վե­րա­պահուած է մշտա­կան դէ­տի կար­գա­վի­ճակ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015