ԳԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Գա­լի­ֆոր­նիոյ Մես­րո­պեան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նէն ա­շա­կերտ­նե­րու խումբ մը այ­սօ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն Դա­ւիթ Ղու­կա­սեան եւ ու­սուց­չու­հի Զե­փիւռ Յով­հան­նէ­սեան կը գլխա­ւո­րեն ա­շա­կեր­տա­կան խում­բը, որ Ե­րե­ւա­նի մէջ այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան շատ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց խում­բը ու նշեց, թէ Մես­րո­պեան վար­ժա­րա­նը այ­սօր ու­նի ա­ւե­լի քան ե­րեք հա­րիւր ա­շա­կերտ եւ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն կը ջամ­բէ նոր սե­րուն­դին։ Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս կա­րե­ւո­րեց այն հան­գա­ման­քը, որ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը կը հրա­տա­րա­կէ պաշ­տօ­նա­թերթ եւ տա­րե­գիրք։ Նա­խա­րա­րին հա­մոզ­մամբ, սա կը նշա­նա­կէ, թէ դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը կ՚ապ­րի հայ­կա­կան ար­ժէք­նե­րով եւ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր հնա­րա­ւոր բո­լոր մի­ջոց­նե­րը ի գործ կը դրուին՝ սե­րունդ­նե­րուն փո­խան­ցե­լու հա­մար հա­յոց լե­զուն եւ մշա­կոյ­թը։

Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն յանձ­նեց «Սոր­վէ մե­ծե­րէն» գիր­քէն օ­րի­նակ­ներ։

Շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար՝ Դա­ւիթ Ղու­կա­սեան ընդգ­ծեց, թէ Մես­րո­պեան վար­ժա­րա­նը իս­կա­պէս ստեղ­ծուած է որ­պէս հայ­կա­կան ճշմա­րիտ ամ­րոց։ Ա­շա­կերտ­նե­րուն մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի մէջ չեն ծնած, սա­կայն կրնան ա­զատ ար­տա­յայ­տուիլ հա­յե­րէ­նով։ Տնօ­րէ­նը դի­տել տուաւ, որ խում­բի տղոց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը ա­ռա­ջին ան­գամ Հա­յաս­տան կ՚այ­ցե­լէ եւ այն­տեղ բո­լո­րը կը զգան ա­զատ ու ան­կաշ­կանդ։

Ա­շա­կերտ­նե­րը Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին խոս­տա­ցան, որ երբ դառ­նան չա­փա­հաս՝ ի­րենք ալ ի­րենց զա­ւակ­նե­րը նոյն­պէս պի­տի ու­ղար­կեն Մես­րո­պեան վար­ժա­րան։ 

Երեքշաբթի, Մայիս 19, 2015