ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒ

Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք-Վալ­թէր Շթայն­մա­յէր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ան­գա­րա­յի մէջ։ Ան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան մէկ­տե­ղուե­ցաւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լուի հետ, նաեւ այ­ցե­լեց Պէշ­թէ­փէ։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի ա­ռըն­թեր Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վուօղ­լու եւս հան­դի­պե­ցաւ գեր­ման նա­խա­րա­րին հետ։ Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցին մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Սի­նիր­լիօղ­լու։ Շթայն­մա­յէր, որ ըն­կեր­վա­րա­կան մըն է, մէկ­տե­ղուե­ցաւ նաեւ ՃՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լուի հետ։

Կը հա­ղոր­դուի, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն օ­րա­կար­գի վրայ ե­կան Սու­րիա­յէն ստի­պո­ղա­բար ար­տա­գաղ­թած­նե­րու վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը։ Սի­նիր­լիօղ­լու եւ Շթայն­մա­յէր գաղ­թա­կան­նե­րու հար­ցե­րուն ա­ռըն­թեր շօ­շա­փե­ցին նաեւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցը։ Հիւր նա­խա­րա­րը այս կա­պակ­ցու­թեամբ շեշ­տեց, թէ Սու­րիա­յէն ա­պաս­տա­նած­նե­րու հար­ցին շուրջ Թուր­քիոյ ստանձ­նած դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը ար­ժա­նի է դրուա­տի­քի։ Շթայն­մա­յէր ընդգծեց, թէ Եւ­րո­միու­թիւ­նը ո­րո­շում կա­յաց­նե­լու փու­լի մէջ է՝ գաղ­թա­կան­նե­րուն ա­պաս­տան տուած եր­կիր­նե­րուն ի նպաստ օ­ժան­դա­կու­թիւն ցոյց տա­լու հա­մար։ Բաց աս­տի, գեր­մա­նա­կան կող­մը կը պատ­րաս­տուի այս խնդի­րը օ­րա­կար­գի վրայ բե­րել թէ՛ ՄԱԿ-ի Փախս­տա­կան­նե­րու գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տա­րին եւ թէ G-7-ի մօտ, ո­րու շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը կը վա­րէ ներ­կա­յիս։

ԵՐԵՔՆ ԱԼ ՄԻՇՏ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

Նո­յեմ­բե­րի 1-ին կա­յա­նա­լիք ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ըն­դա­ռաջ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը ե­րէկ ի­րենց թեկ­նա­ծու­նե­րու ցու­ցակ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին Բարձ­րա­գոյն ընտ­րա­կան խոր­հուր­դին։ Յու­նի­սի 7-ին տե­ղի ու­նե­ցած ընտ­րու­թիւն­նե­րէն վերջ խորհր­դա­րան մուտք գոր­ծած հա­յազ­գի ե­րեք ե­րես­փո­խան­ներն ալ դար­ձեալ ա­ռա­ջադ­րուած են թեկ­նա­ծու։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թե­նէն Մար­գար Է­սաեան, ՃՀՓ­-էն Սե­լի­նա Տո­ղան եւ ՀՏՓ­-էն Կա­րօ Փայ­լան դար­ձեալ պի­տի մաս­նակ­ցին ընտ­րա­պայ­քա­րին։ Մինչ Սե­լի­նա Տո­ղան եւ Կա­րօ Փայ­լան պա­հած են ի­րենց դիր­քը յա­ռա­ջա­տար կար­գե­րու վրայ, Իս­թան­պու­լի Բ. շրջա­նին մէջ Մար­գար Է­սաեան թեկ­նա­ծու ցոյց տրուած է 14-րդ կար­գի վրայ՝ ան­ցեալ ան­գա­մուան 12-րդին փո­խա­րէն։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 19, 2015