ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Այս ա­ռա­ւօտ Ե­րե­ւա­նի մէջ սկսաւ Հա­յաս­տան-Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ Միջ­կա­ռա­վա­րա­կան տնտե­սա­կան հար­ցե­րով յանձ­նա­ժո­ղո­վին նիս­տը։ Հայ­կա­կան կող­մէն այս բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն մաս­նա­կից պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի Փոխ-վար­չա­պետ Վա­չէ Գաբ­րիէ­լեան։ Ա­մե­րի­կեան կող­մէն բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մաս­նա­կից պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րա­րի Եւ­րո­պա­յի ու Եւ­րոա­սիոյ հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Պրի­ճիթ Պրինք։ Այ­սօ­րուան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սկսե­լուն ըն­դա­ռաջ, ե­րէկ, Պրի­ճիթ Պրին­քի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն շօ­շա­փուե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ Պրի­ճիթ Պրինք օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան տե­սակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց Միջ­կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Ան հա­մո­զուած է, թէ այդ յանձ­նա­ժո­ղո­վը երկ­կող­մա­նի ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­կարգ­ման կա­րե­ւոր ու յա­ջո­ղած ձե­ւա­չափ մըն է։ Ըն­թա­ցիկ տա­րուան տե­ւո­ղու­թեան, հայ-ա­մե­րի­կեան ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ար­ձա­նագ­րուած կա­րե­ւոր ձեռք­բե­րում­նե­րէն մին էր Ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու խրա­խուս­ման մա­սին շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մը։ Այս հան­գա­ման­քը ա­պա­ցոյց մըն է յանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան մա­սին։ Սարգ­սեան շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան ան­կա­խու­թե­նէն ի վեր երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը մշտա­պէս ապ­րած են վե­րըն­թաց զար­գա­ցում եւ սա տե­ղի ու­նե­ցած է շնոր­հիւ հա­մա­տեղ ջան­քե­րու եւ փո­խա­դարձ քա­ղա­քա­կան կամ­քի։

Զրու­ցա­կից­նե­րը հա­մա­կար­ծիք գտնուե­ցան, որ ներ­կա­յիս երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու օ­րա­կար­գը կը նե­րառ­նէ նաեւ զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ՝ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, անվ­տան­գու­թեան, մար­դա­սի­րա­կան ե­ւայլն։ Այդ շրջա­նակ­նե­րէն ներս տա­րուէ տա­րի նոր ձեռք­բե­րում­ներ կ՚ար­ձա­նագ­րուին։ Ե­րե­ւան եւ Մոս­կուա ա­մուր գոր­ծըն­կե­րու­թեան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նին թէ՛ երկ­կող­մա­նի եւ թէ բազ­մա­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ձե­ւա­չա­փե­րու մէջ։

Սերժ Սարգ­սեան բարձր գնա­հա­տեց տա­րի­ներ շա­րու­նակ Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան զար­գաց­ման, զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րէ ներս բա­րե­փո­խում­նե­րու, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան կա­յաց­ման ա­ռու­մով ԱՄՆ-ի ցու­ցա­բե­րած ա­ջակ­ցու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ տա­րած­քաշր­ջա­նէ ներս խա­ղա­ղու­թեան ու կա­յու­նու­թեան ա­պա­հով­ման ուղ­ղեալ ԱՄՆ-ի ջան­քե­րը։ Սերժ Սարգ­սեան կա­րե­ւո­րեց նաեւ այն հան­գա­ման­քը, թէ ԱՄՆ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կիր­նե­րէն մին է եւ շա­րու­նա­կա­կան ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Պրի­ճիթ Պրինք եւս բարձր գնա­հա­տեց հայ-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ներ­կայ մա­կար­դա­կը։ Ընդգ­ծե­լով, որ, Հա­յաս­տան ժա­մա­նած է ա­ռա­ջին հեր­թին յայտ­նե­լու ա­մե­րի­կեան կող­մին գնա­հա­տան­քը անվ­տան­գու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։ Այս ե­րե­ւոյ­թը յատ­կա­պէս կա­րե­ւոր կը գնա­հա­տուի հա­մաշ­խար­հա­յին վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն ու Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցա­ծի հա­մա­տես­քին մէջ։ Սերժ Սարգ­սեա­նի հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տա­րը ը­սաւ.

«ԱՄՆ եւ Հա­յաս­տան գոր­ծըն­կեր­ներ են խա­ղա­ղու­թեան, կա­յու­նու­թեան եւ բա­րե­կե­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ զա­նա­զան հար­ցե­րու մէջ։ Մենք բարձր կը գնա­հա­տենք կլո­պալ անվ­տան­գու­թեան ո­լոր­տէն ներս Հա­յաս­տա­նի ներդ­րու­մը, մաս­նա­ւո­րա­պէս՝ 2004 թուա­կա­նէն ի վեր Քո­սո­վա­յի եւ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր Աֆ­ղա­նիս­տա­նի ՆԱ­ԹՕ-ի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, 2014 թուա­կա­նէն ի վեր Լի­բա­նա­նի մէջ՝ ՄԱԿ-ի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, իսկ վեր­ջերս ՄԱԿ-ի Խա­ղա­ղու­թեան հար­ցե­րուն ձօ­նուած վե­հա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը՝ ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ խա­ղա­ղա­պահ ա­ռա­քե­լու­թիւն­նե­րուն ա­ջակ­ցե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թեան մա­սին։ Ու­րախ եմ՝ այս­տեղ Ե­րե­ւա­նի մէջ ըլ­լա­լով եւ նպաս­տե­լով մեր եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ա­ռեւտ­րա­կան կա­պե­րու սեր­տաց­ման՝ միջ­կա­ռա­վա­րա­կան աշ­խա­տան­քա­յին խում­բին մի­ջո­ցաւ։ Մենք, տեղ­ւոյն մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րուն հետ, կը շա­րուա­նա­կենք աշ­խա­տիլ՝ ա­ջակ­ցե­լու Հա­յաս­տա­նի կա­շա­ռա­կե­րու­թեան դէմ պայ­քա­րին, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան զար­գաց­ման, նե­րա­ռեալ նաեւ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու Դեկ­տեմ­բե­րի 6-ին նա­խա­տե­սուած հան­րա­քուէի թա­փան­ցի­կու­թեան, նե­րա­ռա­կա­նու­թեան ու ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան հար­ցե­րուն մէջ»։

Ե­դուարդ Նալ­պան­տեանն ալ ա­մե­րի­կա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը ող­ջու­նե­լով՝ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նեց հայ-ա­մե­րի­կեան բա­րե­կա­մա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թեան բարձր մա­կար­դա­կին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ան ընդգ­ծեց, թէ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հա­մա­տեղ ջան­քե­րով երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ դրա­կան յա­ռա­ջըն­թաց ար­ձա­նագ­րուած է, ինչ որ լայն հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կը ստեղ­ծէ՝ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա­ռա­ւել ամ­րապնդ­ման եւ ընդ­լայն­ման հա­մար։

Պրի­ճիթ Պրինք ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով նշեց, որ ԱՄՆ բարձր կը գնա­հա­տէ Հա­յաս­տա­նի հետ գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը եւ շա­հագրգ­ռուած է ա­նոնց հե­տա­գայ խո­րաց­մամբ։

Զրու­ցա­կից­նե­րը անդ­րա­դար­ձան երկ­կող­մա­նի տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րուն, կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին տա­կա­ւին եր­կու օր ա­ռաջ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած՝ Հա­յաս­տան-ԱՄՆ Ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու խոր­հուր­դի անդ­րա­նիկ հան­դիպ­ման ար­դիւնք­նե­րուն շուրջ։ Պրի­ճիթ Պրինք այս առ­թիւ ը­սաւ. «Հպարտ եմ, որ ԱՄՆ օ­տա­րերկ­րեայ ուղ­ղա­կի ներդ­րում­նե­րու ծա­ւալ­նե­րով խո­շո­րա­գոյն ներդ­նող­նե­րէն մին է Հա­յաս­տա­նի մէջ ու լիա­յոյս եմ, թէ Միջ­կա­ռա­վա­րա­կան աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի եւ Ներդ­րում­նե­րու խոր­հուր­դի՝ այս շաբ­թուան Ե­րե­ւա­նի հան­դի­պում­նե­րուն մի­ջո­ցաւ պի­տի կա­րե­նանք բարձ­րաց­նել ներդ­րող­նե­րու վստա­հու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ։ Բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում­նե­րու այս շար­քը մե­զի պի­տի օգ­նէ ձե­ւա­ւո­րե­լու հա­մար ա­ռա­ւել շա­հե­կան ա­ռեւտ­րա­յին գոր­ծըն­կե­րու­թիւն մը»։

Զ­րու­ցա­կից­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին շուրջ՝ շեշ­տե­լով հրա­դա­դա­րի դրու­թեան խախ­տում­նե­րու ան­թոյ­լատ­րե­լիու­թիւ­նը։ Եր­կուս­տեք ընդգ­ծուե­ցաւ, որ խնդրի կար­գա­ւոր­ման շուրջ քննար­կում­նե­րու ձե­ւա­չա­փի փո­փո­խու­թեան փոր­ձե­րը վնա­սա­կար են։ Նալ­պան­տեան եւ Պրինք հան­գա­մա­նա­լից քննար­կում ծա­ւա­լե­ցին նաեւ մի­ջազ­գա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին խնդիր­նե­րու, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի, հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման ու­ղի­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Պրինք բարձր գնա­հա­տեց Հա­յաս­տա­նի ներդ­րու­մը կլո­պալ անվ­տան­գու­թեան ա­պա­հով­ման գոր­ծին մէջ եւ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը այլ եր­կիր­նե­րէ ներս խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու։

Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րուն զու­գա­հեռ Պրի­ճիթ Պրինք ե­րէկ մամ­լոյ ա­սու­լիս մըն ալ սար­քեց Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պա­նա­տան մէջ։ Զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ իր ըն­կե­րա­կից պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րէն Ա­լի­նա Ռո­մա­փովս­քի, որ կը հա­մա­կար­գէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու յատ­կա­ցու­ցած ար­տա­քին օգ­նու­թիւն­նե­րը։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Պրի­ճիթ Պրինք այս առ­թիւ յայ­տա­րա­րեց, որ ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կ՚ա­ջակ­ցի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան բա­նակ­ցա­յին խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցին եւ սահ­մա­նի լա­րուա­ծու­թիւ­նը թու­լաց­նե­լու ջան­քե­րուն մէջ։ «Ես գի­տեմ, որ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած են բռնու­թեան դրսե­ւո­րում­ներ եւ հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը հան­դէս ե­կած են յայ­տա­րա­րու­թեամբ, ուր յստակ կը նշուի, որ ծանր զի­նա­տե­սա­կի կի­րա­ռու­մը ա­նըն­դու­նե­լի է եւ կոչ ուղ­ղուած է կող­մե­րուն հրա­դա­դա­րը յար­գե­լու հա­մար», ը­սաւ Պրինք եւ ա­ւել­ցուց, թէ ի­րենք սեր­տօ­րէն կ՚աշ­խա­տին ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ դես­պան Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի հետ ու կը պաշտ­պա­նեն ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րուն ջան­քե­րը, ո­րոնք ուղ­ղուած են լա­րուա­ծու­թեան մեղ­մաց­ման։ Պրին­քի խօս­քով՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը կ՚ըն­թա­նայ Մինս­քեան խմբա­կի ձե­ւա­չա­փի շրջա­նակ­նե­րէն ներս, ինչ որ կը պաշտ­պա­նուի հա­կա­մարտ կող­մե­րու կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն կող­մէ։ Ա­մե­րի­կա­ցի դի­ւա­նա­գէ­տը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ վստա­հու­թիւն յայտ­նեց, որ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը ի վեր­ջոյ պի­տի յան­գեց­նէ խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման։ Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու վերսկ­սու­մէն խու­սա­փե­լու նիւ­թին շուրջ։

Իր կար­գին, Ա­լի­նա Ռո­մա­փովս­քի յայտ­նեց, թէ ԱՄՆ պի­տի շա­րու­նա­կէ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն տրա­մադ­րել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին։ «Այս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին ԱՄՆ-ի կող­մէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին ցու­ցա­բե­րուած ա­ջակ­ցու­թիւ­նը ըստ էու­թեան ուղ­ղուած է ջրա­յին են­թա­կա­ռու­ցուածք­նե­րու բա­րե­լաւ­ման եւ ա­կա­նա­զերծ­ման ի­րա­կա­նաց­ման։ Մենք պի­տի շա­րու­նա­կենք մեր օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը այդ նպա­տակ­նե­րուն ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար՝ ա­պա­հո­վե­լով տեղ­ւոյն բնակ­չու­թեան անվ­տան­գու­թիւ­նը», վստա­հե­ցուց Ռո­մա­փովս­քի։

Պրի­ճիթ Պրինք ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին լա­ւա­տես ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ ու­նե­ցաւ հայ-ա­մե­րի­կեան տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման եւ ընդ­լայն­ման գոր­ծըն­թա­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ըստ ի­րեն, Հա­յաս­տա­նի պա­րա­գա­յին ԱՄՆ-ի ընդ­հա­նուր նպա­տակ­ներն են՝ ա­ջակ­ցիլ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն, օգ­նել երկ­րի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին տնտե­սու­թեան հա­մարկ­ման, բա­րե­լա­ւել յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հա­րե­ւան­նե­րուն հետ, դի­մա­կա­յել ար­տա­քին ճնշում­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ շի­նիչ կա­պեր հաս­տա­տել Եւ­րոատ­լան­տեան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն հետ։ Ան լրագ­րող­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նեց, թէ բո­վան­դա­կա­յին քննար­կում­ներ ու­նե­ցած է Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի, քա­ղա­քա­կան ընդ­դի­մու­թեան, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Իր հա­մոզ­մամբ, աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի նիս­տե­րը նպաս­տա­ւոր կ՚ըլ­լան՝ տնտե­սա­կան ա­ջակ­ցու­թեան մա­սին եր­խօ­սու­թիւն ծա­ւա­լե­լու ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու խո­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Պրին­քի կան­խա­տե­սում­նե­րով, Ե­րե­ւա­նի վեր­ջին օ­րե­րու ի­րե­րա­յա­ջորդ հայ-ա­մե­րի­կեան ժո­ղով­նե­րը պի­տի բարձ­րաց­նեն ա­մե­րի­կա­ցի ներդ­նող­նե­րու վստա­հու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ։ Բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում­նե­րու շար­քը նպաս­տա­ւոր պի­տի ըլ­լայ նաեւ ա­ռա­ւել շա­հե­կան ա­ռեւտ­րա­յին գոր­ծըն­կե­րու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման։

Բաց աս­տի, Պրի­ճիթ Պրինք Ե­րե­ւա­նի մէջ յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մե­րի­կեան կող­մը բարձր կը գնա­հա­տէ Հա­յաս­տա­նի ներդ­րու­մը ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ մի­ջազ­գա­յին պայ­քա­րի շրջագ­ծով։ Ան նոյն­պէս բարձր գնա­հա­տեց հայ­կա­կան կող­մին մաս­նակ­ցու­թիւ­նը՝ աշ­խար­հի զա­նա­զան կէ­տե­րուն վրայ ի­րա­կա­նա­ցուող խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծըն­թաց­նե­րուն՝ ՆԱ­ԹՕ-ի եւ ՄԱԿ-ի խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րու կազ­մէն ներս։

ՍԱՐԳՍԵԱՆ-ԱԼԻԵՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ԿԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ՍԿԻԶԲԻՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի մի­ջեւ յա­ջորդ հա­ւա­նա­կան հան­դի­պու­մը կը նա­խա­տե­սուի Դեկ­տեմ­բե­րի սկիզ­բին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի մէջ իշ­խա­նու­թեան գլուխ գտնուող Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան բան­բե­րը՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Ե­դուարդ Շար­մա­զա­նով Ե­րե­ւա­նի մէջ լրագ­րող­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց, որ նա­խա­գահ­նե­րու հան­դի­պու­մը հա­ւա­նա­բար տե­ղի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, Ե­րե­ւան կողմ­նա­կից է հա­կա­մար­տու­թեան բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման եւ հա­մո­զուած է, թէ հար­ցը պէտք է կար­գա­ւո­րուի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ձե­ւա­չա­փե­րէն ներս ու յայտ­նի ե­րեք սկզբունք­նե­րու հի­ման վրայ։ Բաց աս­տի, Շար­մա­զա­նով ընդգ­ծեց, թէ կար­գա­ւոր­ման շուրջ ո­րե­ւէ նոր գոր­ծըն­թաց գո­յու­թիւն չու­նի։ Ան բա­ցա­ռեց միա­կող­մա­նի զի­ջում­նե­րու կա­տա­րուի­լը։ Ըստ ի­րեն, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տա­գի­րը պի­տի ո­րո­շուի բա­ցա­ռա­պէս ա­նոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն կող­մէ։

 

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015