ՎՃՌԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆ

Փա­րի­զի ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման պատ­ճա­ռած ցնցու­մի մթնո­լոր­տին մէջ՝ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, որ ամ­բող­ջու­թեամբ պէտք է վե­րաց­նել «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը։ Ֆրան­սա­յի քա­ղա­քա­պետ­նե­րուն հետ մաս­նակ­ցած հա­մա­գու­մա­րին ըն­թաց­քին Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ անդ­րա­դար­ձաւ իր երկ­րի որ­դեգ­րած ռազ­մա­վա­րու­թեան, մինչ այ­սօր երկ­րի խորհր­դա­րա­նը կը քննար­կէ ար­տա­կարգ դրու­թեան եր­կա­րաձգ­ման խնդի­րը։ Ե­րէկ, Օ­լանտ ը­սաւ, թէ պա­տե­րազ­մին ի­րենք չէ որ ծնունդ տուած են, այլ Ի­ՇԻՊ-ը, ո­րու յար­ձակ­ման թի­րախն էին Ֆրան­սա­յի խորհր­դան­շած ար­ժէք­նե­րը։

Ֆրան­սա­կան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը ե­րէկ տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ պար­զուած է Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն բո­լոր զո­հե­րուն ինք­նու­թիւ­նը։

Իր կարգին, Եւրոյանձնաժողովի նախագահ Ժան Քլոտ Եունքէրն ալ յայտարարեց, որ Եւրոմիութիւնը պէտք է ստեղծէ սեփական բանակը։

ԼՈ­ԼԱ ՈՒ­ԶՈՒ­ՆԵԱՆ ՄԱ­ՀԱ­ՑԱԾ

Միւս կող­մէ, ե­րէկ յայտ­նի դար­ձաւ, որ Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չա­կան զո­հե­րուն շար­քին կը գտնուի 17-ա­մեայ Լո­լա Ու­զու­նեան, ո­րու ծնող­նե­րը հաս­տա­տած են իր մա­հը։

 

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015