ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԵՒՐՈՊԱ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի այս ամ­սուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան կա­րե­ւոր ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Այս շրջագ­ծով ան պի­տի այ­ցե­լէ Ի­տա­լիա, Վա­տի­կան եւ Ֆրան­սա։ Թեհ­րա­նի աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Յու­նուա­րի 25-ին Հա­սան Ռու­հա­նի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ պի­տի ժա­մա­նէ Հռոմ, ուր բա­նակ­ցու­թիւն­ներ պի­տի վա­րէ Ի­տա­լիոյ Նա­խա­գահ Սեր­ճիօ Մա­թա­րե­լա­յի եւ Վար­չա­պետ Մա­թէօ Ռեն­սիի հետ։ Ան պի­տի տե­սակ­ցի նաեւ ի­տա­լա­ցի ներդ­րող­նե­րու եւ այդ երկ­րի յա­ռա­ջա­տար ձեռ­նար­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ։ Վա­տի­կա­նի մէջ ալ Հա­սան Ռու­հա­նի պի­տի տե­սակ­ցի Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Պա­պին հետ։

Այս բո­լո­րէն վերջ Հա­սան Ռու­հա­նի պի­տի ու­ղե­ւո­րուի Փա­րիզ, ուր իր շփում­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Յու­նուա­րի 27-28-ին։ Է­լի­զէի պա­լա­տին մէջ ան պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի կող­մէ։ Փա­րի­զի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն այլ դէմ­քե­րու ա­ռըն­թեր Ռու­հա­նի պի­տի տե­սակ­ցի նաեւ ֆրան­սա­ցի ձեռ­նար­կա­տէ­րե­րու, նաեւ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։  Հարկ է նշել, որ Ռու­հա­նիի այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նար ան­ցեալ Նո­յեմ­բե­րին, սա­կայն Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չու­թեան հե­տե­ւան­քով իր այցը յե­տաձ­գուած էր ստի­պո­ղա­բար։

Շաբաթ, Յունուար 2, 2016