ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ անցեալ տարուան վերջին օրերուն ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի փո­փո­խու­թեան են­թար­կել կա­զի, նաւ­թամ­թերք­նե­րու ու անմ­շակ բնա­կան ա­դա­ման­դի ա­ռա­քում­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին Ռու­սաս­տա­նի Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Ա­լեք­սան Նո­վաք եւ Մոս­կուա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Օ­լէկ Ե­սա­յեան։ 
Հարկ է նշել, որ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ այս ո­լոր­տին վե­րա­բե­րեալ կը գոր­ծէր 2 Դեկ­տեմ­բեր 2013 թուա­կա­նին ստո­րագ­րուած հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, որ փո­փո­խու­թեան են­թար­կուե­ցաւ  ստո­րագ­րուած այս ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նով։

Շաբաթ, Յունուար 2, 2016