ԱՐՈՆԵԱՆ՝ ՃԱՏՐԱԿԻ ՏԷՅՎԻՏ ՊԵՔՀԸՄԸ

Երբ Լե­ւոն Ա­րո­նեան կը քայ­լէ իր հա­րա­զատ Հա­յաս­տա­նի փո­ղոց­նե­րուն մէջ, բո­լո­րը ա­նոր կը ժպտին, կը ստի­պեն, որ ճա­շա­րա­նին մէջ չվճա­րէ, ծնող­նե­րը ի­րենց ե­րա­խա­նե­րը ա­նոր ա­նու­նով կը կո­չեն: Հայ շախ­մա­տիստ Լե­ւոն Ա­րո­նեա­նի մա­սին գրած է CNN-ը:

Լրա­տուա­մի­ջո­ցը կը գրէ՝ Ա­րո­նեան դե­րա­սան, գոր­ծիչ կամ ալ աստ­ղա­գէտ չէ: Ան շախ­մա­տիստ է, աշ­խար­հի մէջ լա­ւա­գոյն չոր­րոր­դը: Այդ մէ­կը կը նշա­նա­կէ, որ փոք­րիկ, յետ­խորհր­դա­յին երկ­րին մէջ ան եւս ազ­գա­յին հե­րոս է:

«Երբ ա­ռա­ջին ան­գամ իմ հարսն­ցուս ժա­մա­նեց Հա­յաս­տան, մենք կանգ­նե­ցանք պեն­զի­նի լցա­կա­յա­նի մօտ: Ա­նոնք ը­սին. «Մենք չենք պատ­րաս­տուիր ձեզ­մէ գու­մար վերց­նել», լրա­տուա­մի­ջո­ցին պատ­մած է օ­տար մա­մու­լին կող­մէ «Հա­յաս­տա­նի Տէյ­վիտ Պեք­հըմ» ա­նու­նը ստա­ցած 33-ա­մեայ Ա­րո­նեան:

«Հարսն­ցուիս հա­մար ա­տի­կա մեծ ցնցու­մի պէս բան մըն էր, բայց այդ մէ­կը կը պա­տա­հի ա­մէն ան­գամ»,ը­սած է ան:

Հա­յաս­տա­նի մէջ ճատ­րա­կը ընդգր­կուած է պար­տա­դիր ու­սուց­ման  են­թա­կայ դպրո­ցա­կան նիւ­թե­րու  շար­քին: Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեանն ալ Ճատ­րա­կի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահն է: Ու­նե­նա­լով ե­րեք մի­լիոն բնակ­չու­թիւն, Հա­յաս­տան ա­մե­նա­մեծ թի­ւով  շախ­մա­տա­յին կրոս­մասյ­թըր­ներ ու­նե­ցող եր­կիր­նե­րու շար­քին է: Վեր­ջին հինգ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րու ըն­թաց­քին հա­յաս­տա­նեան հա­ւա­քա­կա­նը, որ կը գլխա­ւո­րէ  ազ­գա­յին կուռք հա­մա­րուող Ա­րո­նեա­նը, յաղ­թած է ե­րեք ան­գամ:

«Ճատ­րա­կը նման է միւս մար­զա­ձե­ւե­րուն, բայց փոք­րիկ վան­դա­կի մէջ դուն ստի­պուած ես հասկ­նալ, թէ ինչ­պէ՛ս կ՚աշ­խա­տի ու­ղեղդ, ինչ­պէ՛ս կը հո­սի ա­րիւնդ», ը­սած է Ա­րո­նեան:

Կը նշուի, որ Ա­րո­նեան  կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ կը ստա­նայ խորհր­դան­շա­կան գու­մար՝ ամ­սա­կան 120 տո­լար, սա միւս եր­կիր­նե­րուն հա­մե­մատ շատ փոքր գու­մար մըն է: Բայց շախ­մա­տի նկատ­մամբ ի­րա­կան սէ­րը տես­նե­լու հա­մար պէտք է շրջիլ Հա­յաս­տա­նի փո­ղոց­նե­րով:

«Դուք կը տես­նէք, որ մար­դիկ շախ­մատ կը խա­ղան սրճա­րան­նե­րուն, պար­տէզ­նե­րուն մէջ, ըն­տա­նե­կան հա­ւա­քոյթ­նե­րու ըն­թաց­քին», ը­սած է Փրոֆ. Ա­րամ Հա­ճեան, որ Ճատ­րա­կի ա­կա­դե­միոյ հա­մա­հիմ­նա­դիր­նե­րէն է:

Լրա­տուա­մի­ջո­ցը կը գրէ, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ ճատ­րա­կի նա­խա­հայ­րը Տիգ­րան Պետ­րո­սեանն է, որ 1960-ա­կան­նե­րուն շախ­մա­տի աշ­խար­հի ա­խո­յեան էր, եւ ճատ­րա­կի նկատ­մամբ ժա­մա­նա­կա­կից սի­րոյ հա­մար ան է «մե­ղա­ւո­րը»:

Երեքշաբթի, Փետրուար 2, 2016