ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.-

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) 88-րդ հա­մա­գու­մա­րին շրջագ­ծով այս օ­րե­րուն կը տա­ր-ւի բազ­մա­կող­մա­նի աշ­խա­տանք։ ՀԲԸՄ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը մի­տուած է ա­պա­գա­յի վե­րա­բե­րեալ տես­լա­կան մը ուրուագ­ծե­լու եւ այս կա­պակ­ցու­թեամբ ծրա­գի­րը կ՚ընդգրկէ հե­տաքրք­րա­կան զրոյց­նե­րու շարք մը։ Այս զրոյց­նե­րուն ա­ռա­ջի­նը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի «Այբ» դպրո­ցին մէջ։ «Մարդ­կա­յին նե­րու­ժը Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ» խո­րագ­րեալ ե­րէ­կուան հա­ւա­քոյ­թէն վերջ, զրոյց­նե­րու շար­քը այ­սօր կը շա­րու­նա­կուի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի յար­կէն ներս՝ «Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նա­կերտ­ման մար­տահրա­ւէր­նե­րը» ա­նուա­նեալ հա­ւա­քոյ­թով։

​ՀԲԸՄ-ի զրոյց­նե­րու շար­քը ընդ­հա­նուր քննար­կում­նե­րու հար­թակ ստեղ­ծե­լու նպա­տա­կով կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ մըն է, որ կը նա­խա­տե­սէ ընդգր­կել շա­հագր­գիռ բո­լոր ան­ձերն ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը՝ ա­ռա­ջար­կե­լու հա­մար ծրագ­րեր եւ մշա­կե­լու հա­մար ա­նոնց ի­րա­գործ­ման ու­ղի­նե­րը՝ հայ ազ­գի զար­գաց­ման հե­ռան­կա­րով։ Զրոյց­նե­րու շար­քին կը մաս­նակ­ցին ՀԲԸՄ-ի 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին հա­մար աշ­խար­հա­տա­րած մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն կող­մէ փու­թա­ցած գոր­ծիչ­ներ, ինչ­պէս նաեւ Հա­յաս­տա­նի տե­ղա­կան ու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­ներ ե­ւ այլք։ Զրոյց­նե­րուն մաս­նա­կից­նե­րը յոյս կը յայտ­նեն, որ այս աշ­խա­տան­քին շրջագ­ծով հնա­րա­ւոր կը դառ­նայ ե­լոյթ­նե­րու եւ հար­ցում-պա­տաս­խան­նե­րու մի­ջո­ցաւ գտնել հա­սա­րա­կաց յայ­տա­րար մը, որ բազ­մա­թիւ մար­դոց հա­մար ո­գեշնչ­ման ա­ռիթ պի­տի դառ­նայ՝ ա­պա­գա­յի զար­գաց­ման ծրագ­րեր ներ­կա­յաց­նե­լու եւ մաս­նա­կից ըլ­լա­լու Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յին ու գա­լի­քին կերտ­ման ըն­թաց­քին։

«Մարդ­կա­յին նե­րու­ժը Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ» խո­րագ­րեալ ե­րէ­կուան հա­ւա­քոյ­թը վա­րեց յայտ­նի լրագ­րող եւ հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար Ար­տակ Ա­լեք­սա­նեան, որ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ հա­ղոր­դեց ՀԲԸՄ-ի կազ­մա­կեր­պուած այս զրոյց­նե­րու շար­քի նպա­տակ­նե­րուն շուրջ։ Ա­տե­նա­խօս­ներն էին «Այբ» կրթա­կան հիմ­նար­կի Հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Ա­րա­մեան, ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան փոխ-նա­խա­գահ Սեմ Սի­մո­նեան («Սի­մո­նեան» կրթա­կան հիմ­նար­կի եւ «Թու­մօ» ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թեան կեդ­րո­նի հիմ­նա­դիր), Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան, «Նէյ­շը­նըլ Ինստրու­մենթց»ի ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ա­րամ Սա­լա­թեան եւ Microsoft-ի Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան տնօ­րէն Ե­ւա Հիւ­սեան։

Իր ե­լոյ­թին մէջ Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Ա­րա­մեան խօ­սե­ցաւ կրթու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին։ Ըստ ի­րեն, այ­սօր գո­յու­թիւն ու­նի տե­ղե­կատուու­թեան ա­ռատ հոսք մը եւ մար­դիկ յա­ճախ գի­տե­լի­քը կը շփո­թեն տե­ղե­կա­տուու­թեան հետ։ Ան անհ­րա­ժեշտ հա­մա­րեց զար­գաց­ման հա­մար զա­նա­զա­նել գի­տե­լիքն ու տե­ղե­կա­տուու­թիւ­նը՝ կանգ առ­նե­լով ա­նոնց հիմ­նա­կան տար­բե­րու­թեան վրայ։ Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Ա­րա­մեան անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի ձգո­ղա­կա­նու­թեան բարձ­րաց­ման անհրա­ժեշ­տու­թեան եւ ա­ւել­ցուց, որ տնտե­սու­թեան թէ կրթու­թեան մէջ պէտք է ու­նե­նալ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար բո­լոր լծակ­նե­րը։ Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ բա­րե­գոր­ծու­թեան մա­սին։ Ըստ ի­րեն, Հա­յաս­տա­նի մէջ այ­սօր բա­րե­գոր­ծու­թիւ­նը ըստ էու­թեան չի ծա­ռա­յեր նպա­տա­կի մը։ Բա­րե­գոր­ծու­թեան տա­րա­ծուած ձե­ւե­րը այ­սօր ար­դիւ­նա­ւէտ չեն գոր­ծեր։ «Մենք կը կա­ռու­ցենք շէն­քեր, հա­պա ա­նոնց բո­վան­դա­կու­թի՞ւ­նը…», ը­սաւ Ա­րա­մեան, ո­րու հա­մոզ­մամբ անհ­րա­ժեշտ է բա­րե­գոր­ծու­թիւն կա­տա­րե­լէ ա­ռաջ նախ որ­դեգ­րել նպա­տակ մը եւ ու­նե­նալ ա­պա­գա­յի մա­սին տես­լա­կան։

Ե­ւա Հիւ­սեան կա­րե­ւո­րեց ե­րի­տա­սար­դու­թեան դե­րը Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման գոր­ծին մէջ։ Ան հա­մո­զուած է, որ հնա­րա­ւո­րինս պէտք է ե­րի­տա­սարդ­ներ ներգ­րա­ւուին զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մէջ եւ ա­նոնց պէտք է ներշն­չուի լա­ւա­տե­սու­թիւն։ «Մենք շատ կը խօ­սինք վատ ե­րե­ւոյթ­նե­րու մա­սին ու քիչ՝ յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու շուրջ։ Այդ պատ­ճա­ռով մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը դուրս կը մնան յա­ջո­ղու­թեան պատ­մու­թիւն­նե­րէն», ը­սաւ Ե­ւա Հիւ­սեան։

Սեմ Սի­մո­նեան Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման գոր­ծին մէջ կա­րե­ւո­րեց գրա­ւիչ մի­ջա­վայ­րի մը ստեղ­ծու­մը եւ այդ ա­ռու­մով մատ­նան­շեց այն նո­րա­րա­րա­կան կեդ­րոն­նե­րը, ո­րոնց­մէ մին է «Թու­մօ»ն։ Իր դի­տար­կում­նե­րով, այդ­պի­սի կեդ­րոն­նե­րը մեծ դեր ու­նին գրա­ւիչ մի­ջա­վայ­րեր ստեղ­ծե­լու տե­սան­կիւ­նէն։ «Մեր նոր սե­րուն­դին օգ­նած կ՚ըլ­լանք այն ժա­մա­նակ, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծենք գրա­ւիչ մի­ջա­վայ­րը», ը­սաւ Սի­մո­նեան։

Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեա­նի հա­մոզ­մամբ, մարդ­կա­յին գի­տա­կից եւ մտա­ւո­րա­կան ու­ժը Հա­յաս­տա­նի ա­մե­նա­մեծ դրա­մագ­լու­խը կրնայ հան­դի­սա­նալ։

Ի­րենց ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րէն վերջ բա­նա­խօս­նե­րը պա­տաս­խա­նե­ցին նաեւ ներ­կա­նե­րու հար­ցում­նե­րուն։

«Այբ» դպրո­ցի դահ­լի­ճին մէջ ե­րէ­կուան ա­ռա­ջին զրոյ­ցին հե­տե­ւե­ցաւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։ Ներ­կա­նե­րու շար­քին էին ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վիգէն Սարգ­սեան, Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան, «Լոյս» հիմ­նադ­րա­մէն Գա­յիա­նէ Ղու­մա­շեան, «Այբ» դպրո­ցի տնօ­րէն Ա­րամ Փախ­չա­նեան եւ այլք։

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՊԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԻՆ ՄԷՋ

Միւս կող­մէ, ՀԲԸՄ-ի 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին շրջագ­ծով ե­րէկ յատ­կան­շա­կան ձեռ­նարկ մըն ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս։ ՀԲԸՄ-ի Հայ­կա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին հա­մալ­սա­րա­նին եւ Ե­րե­ւա­նի քա­ղաքա­պե­տու­թեան հա­մա­տեղ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած շնոր­հան­դէս մըն էր այս մէ­կը։ Հա­ւա­քոյ­թի ըն­թաց­քին հան­դի­սա­ւոր մթնո­լոր­տի մէջ ծա­նօ­թա­ցուե­ցաւ «Բա­ցա­յայ­տենք Ե­րե­ւա­նը» է­լէքտ­րո­նիկ գիր­քը։ Շնոր­հան­դէ­սին ներ­կայ գտնուե­ցան ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան եւ իր գոր­ծա­կից ըն­կեր­նե­րը, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն բարձ­րաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ։ Պերճ Սեդ­րա­կեան եւ Տա­րօն Մար­գա­րեան այս առ­թիւ փո­խա­նա­կե­ցին պար­գեւ­ներ, մինչ ընդգ­ծուե­ցան նաեւ ջան­քե­րը ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան գոր­ծօն ան­դամ­նե­րէն Ե­րուանդ Զօ­րեա­նի եւ Վազ­գէն Եա­գու­պեա­նի, ո­րոնք այս ծրագ­րին շրջագ­ծով ստանձ­նած էին կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն։

Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մուտ­քաս­րա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած շնոր­հան­դէ­սին մաս­նա­կից­նե­րը հե­տաքրք­րու­թեամբ ծա­նօ­թա­ցան Ե­րե­ւա­նի վե­րա­բե­րեալ այս է­լէքտ­րո­նիկ գրքի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն։   

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015