ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՆՈՐԱՀԱՍՏԱՏ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ ՆՈՒԷՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի նո­րա­հաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռին հա­մար կա­տա­րեց խորհր­դան­շա­կան նուի­րա­տուու­թիւն մը։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան թան­գա­րա­նին յանձ­նեց մեծն Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի բար­ձը, որ ան­տա­րա­կոյս անգ­նա­հա­տե­լի ար­ժէք մը կը ներ­կա­յաց­նէ նո­րա­հաս­տատ թան­գա­րա­նին տե­սա­կէ­տէ։

Նուէ­րը թան­գա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան յանձ­նե­լու ա­ռըն­թեր, նա­խա­րա­րը ներ­կայ գտնուե­ցաւ նաեւ այն­տեղ կազ­մա­կեր­պուած «Հո­վեր» երգ­չա­խում­բի հա­մեր­գին, որ մաս կը կազ­մէր 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու ծի­րին։ Ներ­կայ էր նաեւ «Փիւ­նիկ» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Գաբ­րիէլ Չէմ­պէր­ճեան։

Շաբաթ, Մայիս 2, 2015