ԵՒ ԻՍՄԷԹ ԵԸԼՄԱԶ

Թուր­քիոյ 25-րդ գու­մար­ման Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ընտ­րուե­ցաւ Իս­մէթ Եըլ­մազ, ո­րու թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադրուած էր ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ։ Յու­նիս 7-ին տե­ղի ու­նե­ցած ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քին ձե­ւա­ւո­րուած նոր խորհրդա­րա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն բուռն աշ­խա­տանք տա­րուե­ցաւ նոր նա­խա­գահ մը ընտ­րե­լու հա­մար։ Մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կորսն­ցու­ցած, սա­կայն ա­մե­նա­շատ տե­ղը ա­պա­հո­ված ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րած էր Իս­մէթ Եըլ­մա­զը։ ՃՀՓ թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րած էր Տե­նիզ Պայ­քա­լը, ՄՀՓ՝ Էք­մե­լետ­տին Իհ­սա­նօղ­լուն, իսկ ՀՏՓ՝ Տեն­կիր Միր Մեհ­մէտ Ֆը­րա­տը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով խորհր­դա­րա­նի առ­կայ ու­ժա­յին յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւ­նը՝ քուէար­կու­թեան ա­ռա­ջին ե­րեք հանգ­րուան­նե­րուն հնա­րա­ւոր չե­ղաւ վերջ­նա­կան ար­դիւն­քի մը հաս­նիլ։ Քուէար­կու­թեան չոր­րորդ հանգ­րուա­նին խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ընտ-րըւե­ցաւ Իս­մէթ Եըլ­մազ, որ ստա­ցաւ 258 ձայն։ Տե­նիզ Պայ­քալ ՃՀՓ­-ա­կան­նե­րու եւ ՀՏՓ­-ա­կան­նե­րու զօ­րակ­ցու­թիւ­նով հա­սաւ 182 քուէի։ Այս փու­լին 78 քուէ հա­մա­րուե­ցաւ ան­վա­ւեր եւ 29 քուէ ալ գոր­ծա­ծուե­ցաւ ձեռն­պահ։ Այս ար­դիւն­քով՝ ՄՀՓ ա­նուղ­ղա­կի ձե­ւով ա­ջակ­ցած ե­ղաւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ ա­ռա­ջադ­րուած Իս­մէթ Եըլ­մա­զին։ Այս վեր­ջի­նը հան­դէս ե­կաւ շնոր­հա­կա­լու­թեան խօս­քով մը եւ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց իր պա­րա­գա­յին ցու­ցա­բե­րուած վստա­հու­թեան հա­մար։ Ան իր ա­ռա­ջին ե­լոյ­թին մէջ նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ նոր սահ­մա­նադ­րու­թեան պատ­րաս­տու­թեան հար­ցին։ «Մեր ազ­գը Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն կ՚ակն­կա­լէ նախ եւ ա­ռաջ նոր սահ­մա­նադ­րու­թիւն մը։ Մեր երկ­րի այ­սօր հա­սած տնտե­սա­կան ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան մա­կար­դա­կը կը պար­տադ­րէ նոր սահ­մա­նադ­րու­թիւն մը», ը­սաւ Իս­մէթ Եըլ­մազ։

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղանն ալ խորհր­դա­րա­նի նոր նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թեան զու­գա­հեռ հե­ռա­ձայ­նով կապ հաս­տա­տեց Իս­մէթ Եըլ­մա­զին հետ, ո­րուն յղեց շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ եւ յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ։ Վար­չա­պետ Ահմէտ Տա­վու­տօղ­լուն ալ Իս­մէթ Եըլ­մա­զը շնոր­հա­ւո­րեց փու­թա­լով ա­նոր խորհր­դա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նա­րա­նը։ Տա­վու­տօղ­լու այս առ­թիւ նշեց, թէ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ ե­րէ­կուան ար­դիւնք­նե­րով վերջ գտած է պլո­քի հաս­կա­ցու­թիւ­նը։

Մինչ այդ, խորհր­դա­րա­նի նոր նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թեան ար­դիւն­քը քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան­նե­րուն կող­մէ ազ­դան­շան մը կը հա­մա­րուի հա­մա­խո­հա­կան նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման ճա­նա­պար­հին։ Ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն ՃՀՓ եւ ՀՏՓ ե­րէ­կուան քուէար­կու­թե­նէն վերջ բուռն հա­կազ­դե­ցու­թիւն ցոյց տուին ՄՀՓ­-ի կող­մէ որ­դեգ­րուած դիր­քո­րոշ­ման դէմ։ Իսկ ներ­կա­յիս խորհր­դա­րա­նի ներ­կայ ու­ժե­րու յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւ­նով նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւոր­ման ո­րո­նում­նե­րուն մէջ յա­րա­բե­րա­բար ա­ւե­լի հա­ւա­նա­կան դար­ձած է ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՄՀՓ­-ի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կա­րը։

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015