ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ

Ե­րէկ, Սո­չիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՍԾՏՀԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը, որ 34-րդն էր իր նման­նե­րու շար­քին։ Այս ժո­ղո­վին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լուի եւ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հան­դի­պու­մը։ Ան­գա­րա-Մոս­կուա ա­ռանց­քին վրայ ծա­գած լա­րուա­ծու­թեան յաղ­թա­հար­ման ճա­նա­պար­հին օ­րե­րէ ի վեր կը սպա­սուէր այս հան­դիպ­ման, որ յա­ջոր­դեց եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն՝ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցին։

Սո­չիի մէջ նա­խա­րար­նե­րուն զրոյ­ցը տե­ւեց շուրջ 35 վայր­կեան։ Յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման ճա­նա­պար­հին վրայ՝ հա­ւա­նա­կան է, որ յա­ջորդ ա­միս ալ տե­սակ­ցին Էր­տո­ղան եւ Փու­թին, նոյն­պէս Սո­չիի մէջ։

Նա­խա­րար­նե­րու ե­րէ­կուան զրոյ­ցէն վերջ թրքա­կան կող­մը յի­շե­ցուց, թէ եր­կու եր­կիր­նե­րը կը ձգտին ի­րենց ապ­րան­քաշր­ջա­նա­ռու­թեան ծա­ւա­լը հասց­նել 100 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի մա­կար­դա­կին։ Կող­մե­րը հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ազ­դան­շան­ներ տուին նաեւ՝ Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին ա­ռըն­չու­թեամբ, պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նե­լով հա­մա­կար­գուած գոր­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Թուր­քիա եւ Սու­րիա տա­րա­կար­ծու­թիւն­ներ չու­նին Սու­րիոյ մէջ ա­հա­բե­կիչ­նե­րը ո­րո­շե­լու շուրջ։ Կը նա­խա­տե­սուի նաեւ, որ յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին շփման մէջ անց­նին նաեւ զի­նուո­րա­կան­նե­րը։

Միւս կող­մէ, Սո­չիի մէջ կազ­մա­կեր­պուած ՍԾՏՀԿ­-ի ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­ն։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016