ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՄԷՋ ՈՒ­ՐԱՑ­ՄԱՆ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԻՆ ՀԱ­ՒԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ պատ­րաս­տուած նոր բա­նա­ձե­ւը ե­րէկ գտաւ իր սկզբնա­կան վա­ւե­րա­ցու­մը։ Այս նոր նա­խա­գի­ծը, որ շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուած է կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ, կը նա­խա­տե­սէ քրէա­կա­նաց­նել «հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րա­ցու­մը»։ Ֆ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ըն­դու­նեց այս բա­նա­ձե­ւը՝ նիս­տին մաս­նա­կից 21 ե­րես­փո­խան­նե­րու միա­ձայ­նու­թեամբ։
«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նա­խա­գի­ծը աշ­նան պէտք է գայ նաեւ Ծե­րա­կոյ­տի օ­րա­կար­գին վրայ։ Ե­թէ այն­տեղ եւս նա­խագ­ծին հա­ւա­նու­թիւն տրուի, ա­պա հար­ցը վերս­տին քննարկ­ման ա­ռար­կայ պի­տի դառ­նայ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մօ­տ։

Շաբաթ, Յուլիս 2, 2016