ԱՌԱՆՑ ՅՂՈՒՄՆԵՐՈՒ ՁԵՒԱՉԱՓ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ա­ւար­տեց իր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Նիւ Եոր­քի մէջ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 70-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման հանգ­րուա­նին ե­լոյ­թով մը հան­դէս գա­լէ եւ զա­նա­զան շփում­ներ ու­նե­նա­լէ վերջ՝ Սերժ Սարգ­սեան ան­ցաւ Ո­ւա­շինկ­թըն, ուր ե­րէկ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Քար­նե­կի» հիմ­նար­կին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած՝ «Ա­ռանց յղում­նե­րու» ձե­ւա­չա­փով քննարկ­ման։ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու փոր­ձա­գի­տա­կան շրջա­նակ­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու առ­ջեւ Սերժ Սարգ­սեան հան­դէս ե­կաւ ծա­ւա­լուն ե­լոյ­թով մը։ Այս առ­թիւ ան անդ­րա­դար­ձաւ Ե­րե­ւա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան օ­րա­կար­գի հար­ցե­րուն, մատ­նան­շե­լով այն մի­ջազ­գա­յին ար­դի խնդիր­ներն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, ո­րոնք կը սպառ­նան անվ­տան­գու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան։ Սարգ­սեան ներ­կա­յա­ցուց նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղեալ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի ներ­կայ հանգ­րուա­նի առ­կայ հար­ցե­րուն ու նկա­րագ­րեց տա­րած­քաշր­ջա­նի ի­րա­վի­ճա­կը։ Սարգ­սեան խօ­սե­ցաւ նաեւ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ճգնա­ժա­մին եւ այդ կա­պակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի մօ­տե­ցում­նե­րուն մա­սին։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ Սերժ Սարգ­սեան կանգ ա­ռաւ նաեւ Եւ­րո­պա­կան գոր­ծըն­կեր­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նէ ներս ձեռ­նար­կուած բա­րե­փո­խում­նե­րու ըն­թաց­քին վրայ։ Բաց աս­տի, ան բա­ցատ­րեց երկ­րէ ներս սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րուն գոր­ծըն­թա­ցը եւ Սահ­մա­նադ­րու­թեան նա­խա­գա­ծով նա­խա­տե­սուած փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն տրա­մա­բա­նու­թիւ­նը։

Հա­ւա­քոյ­թի տե­ւո­ղու­թեան Սերժ Սարգ­սեան պա­տաս­խա­նեց բազ­մա­թիւ հար­ցում­նե­րու, ո­րոնք հե­տաքրք­րա­կան էին քննարկ­ման մաս­նա­կից­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Այս ամ­բող­ջին մէջ ան մաս­նա­ւո­րա­պէս խօ­սե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ըն­կե­րատն­տե­սա­կան զար­գաց­ման հար­ցե­րուն, հա­մարկ­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րու մէջ ներգ­րաւ­մամբ կա­յուն տնտե­սա­կան աճ ա­պա­հո­վե­լու ուղ­ղեալ երկ­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հե­ռան­կա­րին ե­ւայլն։

Այս քննարկ­ման ա­ռըն­թեր, Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ Սերժ Սարգ­սեան ա­ռանձ­նազ­րոյց մըն ալ ու­նե­ցաւ «Քար­նե­կի» հիմ­նար­կի նա­խա­գահ Ո­ւի­լիըմ Պըրն­զի հետ։

Դէպի Միացեալ Նահանգներ աշխատան-քային այցելութեան ընթացքին Նախագահ Սերժ Սարգսեանին ընկերացան Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան, Նախագահական աշխատակազմի ղեկավար Վիգէն Սարգսեան եւ այլ բարձ-րաստիճան պաշտօնատարներ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015