ԱՔԱՐ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Ատր­պէյ­ճան։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Ատրպէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցած են, թէ իր շփում­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 5-7 Հոկ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն։

Հու­լու­սի Ա­քար Պա­քուի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ եւ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ պի­տի վա­րէ Ատր­պէյ­ճա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վեր­նա­խա­ւին հետ։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015