ԿԱՆԱՆՑ ՑՈՅՑ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԻՆ

«Ըն­տա­նե­կան բռնու­թեան դէմ պայ­քա­րի ազ­գա­յին օ­րը» ե­րէկ նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ու­շագ­րաւ ցոյց մը։ Ի­գա­կան սե­ռի ըն­տա­նե­կան մթնո­լոր­տին մէջ դի­մագ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ լո­զունգ­նե­րով եւ բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով թուղ­թեր կամ բա­ցիկ­ներ թո­ղուե­ցան հրա­պա­րա­կի հիմ­նա­կան մայ­թին վրայ՝ ա­նոնց վրայ կա­նանց կօ­շիկ­նե­րու զե­տեղ­մամբ։ Խումբ մը ցու­ցա­րար կա­նայք կը կրէին նաեւ պաս­տառ­ներ՝ նոյն­պէս ա­հա­զան­գե­լով ի­գա­կան սե­ռի դի­մագ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ։

Այս ուշագրաւ ու հետաքրքրաշարժ ցոյ­ցը ար­ժա­նա­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­ք Երեւանի բնա­կիչ­նե­րու եւ զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան՝ ազ­դու ձե­ւով հեր­թա­կան ան­գամ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րե­լով կա­նանց հիմ­նախն­դիր­նե­րը։

Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 2, 2015