Հրայր Թերզեանի Անուան Փողոց՝ Իտալիոյ Վերոնա Քաղաքին Մէջ

Ի­տա­լիոյ Վե­րո­նա քա­ղա­քին մէջ, Յու­լի­սի 16-ին, կա­յա­ցաւ քա­ղա­քի փո­ղո­ցնե­րէն մէ­կուն ա­նուա­նա­կո­չման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը: Փո­ղո­ցը կո­չուե­ցաւ ջղա­յին հի­ւան­դու­թիւն­նե­րու մաս­նա­գէտ, Վե­րո­նա­յի հա­մալ­սա­րա­նի ա­ռա­ջին վե­րա­տե­սուչ Հրայր Թեր­զեա­նի ա­նու­նով:

Հան­դի­սա­ւոր բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին Վե­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պետ Ֆլա­ւիօ Տո­զի, Վե­րո­նա­յի Հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Նի­քո­լա Սար­թոր, Վե­րո­նա­յի շրջա­նի փոխ-նա­խա­գահ Անտ­րէա Սար­թել­լի, Ի­տա­լիոյ Հա­յե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Մի­նաս Լու­րեան, յայտ­նի գրող եւ Հրայր Թեր­զեա­նի կեն­սագ­րու­թեան գրքի հե­ղի­նակ Ան­թո­նիա Արս­լան, բազ­մա­թիւ ու­սա­նող­ներ եւ դա­սա­խօս­ներ, ա­կա­դե­մա­կան շրջա­նակ­նե­րէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչպէս նաեւ Վե­րո­նա­յի բնա­կիչ­ներ։

Ի­տա­լիոյ մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վիք­թո­րիա Պաղ­տա­սա­րեան այս ա­ռի­թով նշեց, որ Հրայր Թեր­զեան այն հա­զա­րա­ւոր հա­յե­րէն է, ո­րոնք որ­պէս Մեծ ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րող­նե­րու զա­ւակ՝ ո՛չ միայն չյու­սա­հա­տե­ցան, այլ նաեւ պահ­պա­նե­լով հայ­կա­կան ինք­նու­թիւ­նը՝ կրցան նուի­րուիլ նոր հայ­րե­նի­քին, ուր յար­գան­քի ու գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցան: Ան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց նաեւ Վե­րո­նա քա­ղա­քի եւ հա­մալ­սա­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան, որ Հրայր Թեր­զեա­նի ա­նու­նով կո­չած էին փո­ղո­ցը։ Պաղ­տա­սա­րեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­-նեց նաեւ Հա­յաս­տա­նի մօտ Ի­տա­լիոյ նախ­կին դես­պան Պրու­նօ Սքա­փի­նիի, որ ջան­քեր գոր­ծադ­րած էր փո­ղո­ցի ա­նու­նա­կո­չու­թիւ­նը ի­րա­կա­նու­թիւն դարձ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

Վե­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պետ Ֆլա­ւիօ Տո­զի նկա­տել տուաւ, որ Թեր­զեա­նին ա­նու­նով կը կո­չուի այն փո­ղո­ցը, ուր յա­ռա­ջի­կա­յին պի­տի հաս­տա­տուի հա­մալ­սա­րա­նի մաս­նա­ճիւ­ղե­րէն մէ­կը, ա­ւելց­նե­լով, որ այս քայ­լը յար­գան­քի տուրք է ո՛չ միայն վաս­տա­կա­շատ գիտ­նա­կա­նին, այլ նաեւ՝ Վե­րո­նա­յի ու Ի­տա­լիոյ հայ հա­մայն­քին, որ ամ­րօ­րէն կա­պուած է իր ար­մատ­նե­րուն:

Վե­րո­նա­յի հա­մալ­սա­րա­նի վե­րա­տե­սուչ Նի­քո­լա Սար­թոր խօ­սե­լով Հրայր Թեր­զեա­նին մա­սին՝ յայտ­նեց, որ ան իր ամ­բողջ ե­ռանդն ու գի­տե­լիք­նե­րը ներդ­րած էր հա­մալ­սա­րա­նի յա­ռա­ջըն­թա­ցը ա­պա­հո­վե­լու գոր­ծին մէջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016