ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾ ԱԼԻՔ

«Հիմ­նա­դիր խորհր­դա­րան» կո­չուած խմբա­ւոր­ման զի­նեալ­նե­րուն շար­ժու­մը կը շա­րու­նա­կուի Ե­րե­ւա­նի մէջ՝ եւ ա­նոնց կող­մէ բռնագ­րա­ւուած ոս­տի­կա­նա­կան կեդ­րո­նը կը մնայ հան­րա­յին կար­ծի­քի կի­զա­կէ­տին։ Ինք­զին­քը «Սաս­նայ ծռեր» կո­չած այս զի­նեալ­նե­րու խում­բին ստեղ­ծած խնդի­րը կը բնո­րո­շէ հրա­տապ օ­րա­կարգ, մինչ մտա­հո­գու­թեան ա­լիքն ալ կը բարձ­րա­նայ։ Ե­րե­ւա­նի Խո­րե­նա­ցի փո­ղո­ցին վրայ ե­րէ­կուը­նէ ի վեր ա­տեն-ա­տեն լա­րուա­ծու­թիւ­նը կ՚ա­ճի, իսկ ցու­ցա­րար­նե­րուն թի­ւը տա­կաւ կ՚ա­ւել­նայ։

Հա­յաս­տա­նի ոս­տի­կա­նու­թեան աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ Խո­րե­նա­ցի փո­ղո­ցի ոս­տի­կա­նա­կան կեդ­րո­նը բռնագ­րա­ւած զի­նեալ ան­ձե­րը ե­րէկ կրակ բա­ցած են դէ­պի օդ։ Ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը ո­րե­ւէ գոր­ծո­ղու­թիւն չէ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած ա­նոնց դէմ։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան ծա­ռա­յու­թիւնն ալ ե­րէկ օ­րուան երկ­րորդ կէ­սին տե­ղե­կա­ցու­ց, թէ երկ­րի ի­րա­ւա­պահ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն խտա­ցեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը զի­նեալ խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ՝ ա­ռանց յա­տուկ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ա­նոնց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն յանձ­նուի­լը կազ­մա­կեր­պե­լու եւ պա­տանդ­նե­րու ա­զատ ար­ձակ­ման նպա­տա­կով։ Ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը հնա­րա­ւոր ա­մէն ինչ կ՚ը­նեն, որ­պէս­զի զի­նեալ խում­բը զերծ մնայ նոր ա­րիւ­նա­հե­ղու­թիւն­նե­րէ եւ ա­նոնք ու­նին բա­ւա­րար նե­րուժ եւ կա­րո­ղու­թիւն­ներ ի­րենց առ­ջեւ դրուած խնդիր­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան ծա­ռա­յու­թիւ­նը բո­լո­րին յոր­դո­րեց չմի­ջամ­տել ի­րա­ւա­սու մար­մին­նե­րու բա­ցա­ռիկ գոր­ծու­նէու­թեան տի­րոյ­թին մէջ գտնուող հար­ցե­րու լուծ­ման, չխո­չըն­դո­տել ա­նոնց գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն պատ­շաճ եւ ար­դիւ­նա­ւէտ ի­րա­կա­նա­ցու­մը, այդ­պէ­սով իսկ ա­ջակ­ցե­լով ցան­կա­լի վերջ­նա­կան ար­դիւն­քի նուաճ­ման։

Ցու­ցա­րար­նե­րու եւ ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րու մի­ջեւ պա­տա­հած լա­րուա­ծու­թիւն­նե­րը այս մտա­հո­գիչ դէպ­քին շուրջ հան­րա­յին կար­ծի­քին ցո­լա­ցած միակ դրուագ­նե­րը կը հան­դի­սա­նան։ Սա­կայն մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը այդ­քա­նով սահ­մա­նա­փակ չեն։ Ար­դա­րեւ, ստեղ­ծուած ձգտեալ վի­ճա­կին զու­գա­հեռ Ե­րե­ւա­նի Սա­րի թա­ղին մէջ խումբ մը մար­դիկ մօ­տե­ցան յա­տուկ պահ­պա­նու­թեան տակ առ­նուած այդ տա­րած­քը եւ քա­րե­րով ու փայ­տե­րով յար­ձա­կե­ցան ոս­տի­կան­նե­րուն վրայ։ Դէպ­քին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րեալ ե­րեք ոս­տի­կան փո­խադ­րուե­ցաւ հի­ւան­դա­նոց։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, որ քրէա­կան գործ յա­րու­ցուած է ոս­տի­կան­նե­րու դէմ բռնու­թիւն կա­տա­րե­լու դէպ­քին ա­ռըն­չու­թեամբ։

Ո­ՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԷՆ ԱՐ­ՁԱ­ԳԱՆԳ

Միւս կող­մէ, Ո­ւա­շինկ­թը­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնն ալ ե­րէկ ար­ձա­գան­գեց Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան այս խնդրին։ Միա­ցեալ Նա­հագ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Մարք Թո­նըր այս կա­պակ­ցու­թեամբ հան­դէս ե­կաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով։ Այս­պէս, ա­մե­րի­կեան կող­մը կը դա­տա­պար­տէ բռնու­թեան մի­ջո­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ քա­ղա­քա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու փոր­ձե­րը։ Ա­մե­րի­կա­ցի բան­բե­րը Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ ուղ­ղեց զսպուա­ծու­թիւն ցու­ցա­բե­րել ի­րա­վի­ճա­կին լու­ծում մը գտնե­լու հա­մար։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի հա­մոզ­մամբ՝ քա­ղա­քա­կան խնդիր­ներ լու­ծե­լու հա­մար ա­նըն­դու­նե­լի է ու­ժի կի­րա­ռու­մը, փո­փո­խու­թիւն­նե­րը պէտք է ի­րա­կա­նա­ցուին ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան ճա­նա­պար­հով։

Մինչ այդ, ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս դէպ­քի սկիզ­բին զո­հուած ոս­տի­կա­նու­թեան գնդա­պետ Ար­թուր Վա­նո­յեա­նի վեր­ջին հրա­ժեշ­տի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016