ոչ եւս է Բանաստեղծ Դաւիթ Յովհաննէս

71 տա­րե­կա­նին կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հայ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ, Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ Դա­ւիթ Յով­հան­նէս:

Դա­ւիթ Յով­հան­նէս ծնած է 1945 թուա­կա­նի Փետ­րուա­րի 17-ին Ե­րե­ւա­նի մէջ: Ա­ւար­տած է Ե­րե­ւա­նի Պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Բա­նա­սի­րու­թեան բա­ժան­մուն­քը: Ան աշ­խա­տած է Հա­յաս­տա­նի պար­բե­րա­կան մա­մու­լին մէջ, «Հայ­ֆիլմ»ի մէջ, հին եւ ար­տա­սահ­մա­նեան գրա­կա­նու­թեան պատ­մու­թիւն դա­սա­խօ­սած է Հա­յաս­տա­նի շարք մը հա­մալ­սա­րան­նե­րէն ներս: 1975 թուա­կա­նէն սկսեալ Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թեան ան­դամ էր: 1980-1990 թուա­կան­նե­րուն հայ­կա­կան հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան մէջ վա­րած է «Նորք» ա­մե­նամ­սեայ գրա­կան հան­դէ­սը: Ե­ղած է «Ա­րե­ւիկ» հրա­տա­րակ­չու­թեան տնօ­րէն­նե­րու խոր­հուր­դի նա­խա­գա­հը, 1999-2003 թուա­կան­նե­րուն՝ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի 2-րդ գու­մար­ման պատ­գա­մա­ւոր:

Յով­հան­նէս թարգ­մա­նած է մերձ­պալ­թեան, ռուս, ուք­րա­նա­ցի, ա­մե­րի­կեան դա­սա­կան բա­նաս­տեղծ­նե­րու գոր­ծեր: Ռու­սե­րէն եւ անգ­լե­րէն թարգ­մա­նա­բար լոյս տե­սած են ա­նոր բա­նաս­տեղ­ծա­կան ե­րեք ժո­ղո­վա­ծո­նե­րը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 20, 2016