ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Բա­զէ-2015» ե­րի­տա­սար­դա­կան տա­րե­կան հա­ւա­քը։ Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած այս ա­ւան­դա­կան հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցին հոծ թի­ւով ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք ե­րեք խում­բե­րու բաժ­նուած՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն, կը գոր­ծադ­րեն ի­րենց ծրա­գի­րը։

Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ ե­րէկ հա­ւա­քի մաս­նա­կից ե­րի­տա­սարդ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան փու­թաց Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան, որ զա­նա­զան նիւ­թե­րու շուրջ զրու­ցեց մաս­նա­կից­նե­րուն հետ։

Հարկ է նշել, որ այս հա­ւա­քին շրջագ­ծով կեան­քի կը կո­չուի նաեւ գե­ղա­րուես­տա­կան բազ­մա­կող­մա­նի յայ­տա­գիր մը, ինչ որ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն կը ստեղ­ծէ ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն մօտ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015