ՀԵՆՐԻԽ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ. «ԿՐՆԱՄ ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ԽԱՂԱԼ»

Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի յա­ռա­ջա­տար աստ­ղե­րէն Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թիւ­նով սկսած է ներ­կայ ե­ղա­նա­կին եւ Պո­րու­սիա Տորտ­մուն­տի մար­զա­շա­պի­կով Գեր­մա­նիոյ լի­կին մէջ կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Պուն­տես­լի­կա­յէ ներս Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նի ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ գեր­մա­նա­կան նշա­նա­ւոր «Bild» հան­դէ­սը հար­ցազ­րոյց մը ը­րած է հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ժա­մա­նա­կա­կից այս մե­ծա­նուն աստ­ղին հետ։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան այս առ­թիւ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց, որ շատ եր­ջա­նիկ է իր խում­բի կազ­մէն ներս տե­ղը վերջ­նա­կա­նա­պէս գտած ըլ­լա­լու հա­մար։ «Ես վստահ եմ իմ ու­ժե­րէս ու կը զգամ խա­ղըն­կեր­նե­րուս ա­ջակ­ցու­թիւ­նը», ը­սաւ Մխի­թա­րեան ու շեշ­տեց, թէ քրտնա­ջան աշ­խա­տան­քով մար­զուած են նոր ե­ղա­նա­կին ըն­դա­ռաջ։

Պուն­տես­լի­կա­յի այս տա­րուան ա­ռա­ջին խա­ղին Պո­րու­սիա-Տորտ­մունտ յաղ­թա­նակ տա­րաւ 4-0 ար­դիւն­քով, իսկ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան ար­ձա­նագ­րեց եր­կու կօլ։ «Չեմ փա­փա­քիր մե­ծա­մի­տի տպա­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծել, բայց կը կար­ծեմ՝ կրնամ ա­ւե­լի լաւ խա­ղալ», ը­սաւ Մխի­թա­րեան հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ։

Միւս կող­մէ, հարկ է նշել, որ Անգ­լիա­յէն եւ Ի­տա­լիա­յէն բազ­մա­թիւ յա­ռա­ջա­տար ա­կումբ­ներ այս շրջա­նին կը զբա­ղին Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նը փո­խան­ցե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015