Պարոնուհի Քերըլայն Քոքս Ուխտագնացութիւն ԿազմակերպԵՑ Դէպի Արցախ

Մեծ Բրի­տա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րը­լայն Քոքս խումբ մը ուխ­տագ­նաց­նե­րու հետ կ՚այ­ցե­լէ Ար­ցախ:

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­մա­ձայն, Քա­շա­թա­ղի «Մե­րան» պաշ­տօ­նա­թեր­թի խմբա­գիր Զօհ­րապ Ըռ­քո­յեան  յատ­նեց, որ ուխ­տագ­նաց­նե­րը կը գի­շե­րեն Բեր­ձո­րի՝ Հա­կա­րի գե­տի ա­փին ստեղ­ծուած բա­նա­կա­վայ­րին մէջ:

Բեր­ձո­րի մուտ­քին մօտ հիւ­րե­րը դի­մա­ւո­րե­ցին Քա­շա­թա­ղի շրջա­նա­յին վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ­ներ՝ Ար­տուշ Մխի­թա­րեան, Յա­կոբ Սա­յա­մեան եւ աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Դա­ւիթ Դաւ­թեան:

Մինչ այդ, պա­րո­նու­հի Քոքս իր խօս­քի մէջ նշեց, որ Ար­ցա­խը ի­րեն հա­մար հա­րա­զատ եր­կիր մըն է՝ դեռ պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րէն: Քե­րը­լայն Քոքս իր խում­բի ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնց մեծ մա­սը ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ կ՚այ­ցե­լէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ, պատ­մած է գո­յա­մար­տի եւ ար­ցախ­ցի­նե­րու հե­րո­սա­կան պայ­քա­րի մա­սին: Խօ­սե­լով Քա­շա­թա­ղի շրջա­նի մա­սին, ան նկա­տած է, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը մշտա­պէս ա­ւե­րակ­նե­րու վրայ հիմ­նած ու ծաղ­կե­ցու­ցած է իր եր­կի­րը:

Ուխ­տագ­նա­ցու­թեան մաս­նա­կից­նե­րը Բեր­ձո­րէն կ՚ուղ­ղուին դէ­պի Շու­շի եւ Ստե­փա­նա­կերտ:

Միւս կող­մէ, ուխ­տագ­նաց­նե­րու մէջ են նաեւ ար­ցա­խեան գո­յա­մար­տի մաս­նա­կից հաշ­ման­դամ­ներ, ո­րոնք բու­ժուած են Ստե­փա­նա­կեր­տի Քե­րը­լայն Քոք­սի ա­նուան վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան կեդ­րո­նէն ներս: Ա­նոնք ի­րենց ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին պա­րո­նու­հիին՝ օ­ժան­դա­կած եւ հիմ­նած ըլ­լա­լուն հա­մար նման բժշկա­կան հաս­տա­տու­թիւն մը, ուր բու­ժուած են բազ­մա­թիւ հաշ­ման­դամ ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ: Ա­պա ար­տերկ­րէն ժա­մա­նած բո­լոր ուխ­տագ­նաց­նե­րը, իբ­րեւ նուէր ստա­ցան ե­ղեռ­նի մա­սին պատ­մող գիր­քեր ու սկա­ւա­ռակ­ներ, ո­րոնք յատ­կա­ցուած են Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 20, 2015