ԱՄՍԹԵՐՏԱՄԻ ՄԷՋ ՅՈԲԵԼԵԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ամս­թեր­տամ, ուր ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ հո­լան­տա­հա­յու­թեան կող­մէ։ Ան մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րաւ Ամս­թեր­տա­մի Ս. Հո­գի ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 300-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։ Տ. Տա­րօն Եպսկ. Ճէ­րէ­ճեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց շրջագ­ծով Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը փո­խան­ցեց Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մը։ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեանն ալ ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ փո­խան­ցուած ու­ղեր­ձը։

Ամս­թեր­տա­մի մէջ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան այ­ցե­լեց «Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի» կի­րակ­նօ­րեայ դպրո­ցը, նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից սրա­հին մէջ մէկ­տե­ղուե­ցաւ հո­լան­տա­հայ ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագ­ծով Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան այ­ցե­լեց նաեւ Ալ­մե­լօ, ուր Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» սրա­հին մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ տեղ­ւոյն հա­յու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցաւ հա­մայն­քա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն հետ, նաեւ կա­տա­րեց պար­գե­ւատ­րում­ներ։

Այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին ըն­կե­րա­ցաւ Հո­լան­տա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ձիւ­նիկ Ա­ղա­ճա­նեան։ 

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 20, 2015