«ՀԱՅԵՐԸ ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԵՆ»

Ե­րե­ւա­նի մօտ Եւ­րո­միու­թեան պա­տուի­րա­կու­թեան նո­րան­շա­նակ ղե­կա­վար դես­պան Փիոթր Սվի­թալս­քի ե­րէկ սար­քեց իր անդ­րա­նիկ մամ­լոյ ա­սու­լի­սը, ո­րու ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րեց, թէ հա­յե­րը եւ­րո­պա­ցի են։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ան փա­փաք յայտ­նեց, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ տես­նէ Եւ­րո­միու­թեան ա­ւե­լի շատ դրօ­շակ­ներ։ Սվի­թալս­քի հա­մո­զուած է, որ պէտք է բարձ­րաց­նել Հա­յաս­տա­նէ ներս ԵՄ-ի ծրագ­րե­րուն տե­սա­նե­լիու­թիւ­նը։ Իր գնա­հա­տա­կա­նով, ըն­թա­ցիկ տարուան մէջ Հա­յաս­տան-ԵՄ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան շրջա­նակ­նե­րէն ներս 15 մի­լիոն եւ­րո­յի ծրագ­րե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­մը կը հա­մա­րուի լուրջ ներդ­րում մը։

«Վրաս­տան, որ իր տա­րա­ծու­թեամբ Հա­յաս­տա­նէն մեծ է եւ մաս կը կազ­մէ Հա­մարկ­ման հա­մա­ձայ­նագ­րին, կը ստա­նայ 100 մի­լիոն եւ­րօ։ Իսկ ինչ կ՚ըլ­լան մեր կող­մէ տրուած գու­մար­նե­րը։ Ա­նոնք կը ծախ­սուին Հա­յաս­տա­նի մէջ  ի­րա­կա­նա­ցուող ծրագ­րե­րուն վրայ։ Մեր ներդ­րում­նե­րը բա­ւա­կան բազ­մա­զան են՝ կոշտ աղ­բի վե­րամ­շա­կու­մէն, ջու­րի մաք­րու­մէն, դա­տա­րան­նե­րու հա­մար նոր շի­նու­թիւն­նե­րու կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րէն սկսեալ մին­չեւ մար­դու ի­րա­ւանց պաշտ­պա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման ծրագ­րե­րը։ Ելմ­տա­կան մեծ ծրար մը ներդ­րուած է ար­դա­րա­դա­տու­թեան բա­րե­փո­խում­նե­րուն, մար­դու ի­րա­ւանց պաշտ­պա­նու­թեան հա­մար», ը­սաւ ե­ւրոպա­ցի դես­պա­նը։

Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն տե­ւո­ղու­թեան ան ընդգ­ծեց, որ ի­րենց աշ­խա­տան­քը ա­ւե­լի շատ գնա­հա­տան­քի կա­րիք ու­նի։ «Ես կ՚ու­զէի ա­ւե­լի շատ ԵՄ-ի դրօշ­ներ տես­նել Հա­յաս­տա­նի մէջ, սա նաեւ ձեր դրօշն է։ Եւ­րո­միու­թիւ­նը այս դրօ­շը կը բաժ­նէ Եւ­րո­խոր­հուր­դին հետ, իսկ Հա­յաս­տան Եւ­րո­խոր­հուր­դի ան­դամ է։ Դուք ու­նիք ձեր շատ լուրջ եւ­րո­պա­կան հա­ւաս­տա­գի­րը, մի վախ­նաք ցոյց տա­լէ, որ դուք եւ­րո­պա­ցի էք», ը­սաւ ան։

Փիոթր Սվի­թալս­քիի խօս­քե­րով ԵՄ-ի Հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ նոր մօ­տե­ցու­մով նա­խա­տե­սուած են անվ­տան­գու­թեան եւ տնտե­սա­կան ո­լորտ­նե­րէ ներս ա­ւե­լի լայն ծրագ­րեր։ Իսկ Հա­յաս­տան ինք պէտք է ո­րո­շէ, թէ այդ տար­րե­րէն ո­րոնք օգ­տա­կար են ի­րեն հա­մար ու պէտք է կա­տա­րէ հա­մա­պա­տաս­խան ընտ­րու­թիւն՝ անվ­տան­գու­թեան եւ տնտե­սա­կան հար­ցե­րուն մէջ։ Բաց աս­տի, ան շեշ­տեց, որ եւ­րո­պա­կան հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ պի­տի ու­ժե­ղա­ցուի անվ­տան­գու­թեան բա­ղադ­րի­չը։

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015