«5900 BC» վաճառանիշով՝ աշ­խար­հ կը ծանօթանայ հայ­կա­կան նո­րաձ­եւու­թեան

Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թիւնն ու նո­րաձ­ե­ւու­թիւ­նը այ­լեւս ի­րա­րմէ ան­ջատ չեն զար­գա­նար: Ստեղծ­ուած է «5900 BC» հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շը, ո­ր կը միա­ւո­րէ ո­լոր­տի յա­ռա­ջա­տար ըն­կե­րու­թիւն­նե­րն ու նո­րաձ­ե­ւու­թեան տու­նե­րը: «Ար­մէնփ­րէս» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան փո­խանց­մամբ՝ Ի­տա­լիա­յէ ժա­մա­նած նո­րա­ձե­ւու­թեան մաս­նա­գէտ­ներ ար­դէն վար­պե­տու­թեան դա­սեր կը կազ­մա­կեր­պեն հա­յաս­տան­եան մաս­նա­գէտ­նե­րու հա­մար, իսկ վեր­ջին­ներս ալ պատ­րաս­տած են ա­ռա­ջին՝ 2015-2016 ա­շուն-ձմեռ հա­ւա­քա­ծոն:

Այս­պէս, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վա­ճա­ռա­նի­շի շնոր­հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Զար­գաց­ման հիմ­նադ­րա­մի տնօ­րէն Ար­ման Խա­չատր­եա­ն։ Ան ներ­կա­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց, որ «5900 BC» վա­ճա­ռա­նի­շի ներ­քոյ կ՚աշ­խա­տին հա­գուստ ար­տադ­րող ութ ըն­կե­րու­թիւն: «Այս ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն հետ եւ­րո­պա­ցի մաս­նա­գէտ­նե­րը աշ­խա­տանք­ներ տա­րած են հա­ւա­քա­ծո­յի ժա­մա­նա­կա­կից եւ ար­տադ­րա­կան շա­րու­նա­կա­կան գոր­ծըն­թա­ցի ա­պա­հով­ման հա­մար: Հա­մա­տեղ վա­ճա­ռա­նի­շի ար­տադ­րան­քը ա­ռա­ջին առ­թիւ տեղ կը գտնէ ռու­սաս­տան­եան, ա­պա նաեւ ԱՊՀ-ի շու­կա­նե­րէն ներս: Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան յար­մա­րե­ցումն ալ զար­գաց­ման նոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կ՚ըն­ձե­ռէ մեր այս ո­լոր­տի ար­տադ­րող­նե­րուն հա­մար», ը­սաւ ա­ն:

Նո­րա­ձե­ւու­թեան աշ­խար­հէն ներս հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շի ստեղ­ծու­մը ի­րա­կա­նաց­ուած է Ռու­սաս­տա­նի թեք­նի­կա­կան եւ գան­ձատ­րա­կան ա­ջակ­ցու­թեամբ: Իբր այդ, իր կար­գին ե­լոյ­թով մըն ալ հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի մօտ Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Ի­վան Վո­լին­քին։ «Ընտ­րուած է հիւ­սուա­ծե­ղէ­նի ճար­տա­րա­րուես­տը եւ հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թիւ­նը, քա­նի որ Հա­յաս­տան այս ո­լոր­տէն ներս կը ցու­ցա­բե­րէ հե­տաքր­քրա­կան մի­տում­ներ եւ ու­նի հին ա­ւան­դոյթ­ներ ու պատ­մու­թիւն: Ո­լոր­տի զար­գա­ցու­մը կար­ե­ւոր է յատ­կա­պէս աշ­խա­տա­տե­ղի­նե­րու ստեղծ­ման տե­սան­կիւ­նէն ու կրնայ նպաս­տել կա­նանց գոր­ծազր­կու­թեան կրճատ­մա­ն: Ծրագ­րին մաս­նակ­ցած են ո­րակ­եալ մաս­նա­գէտ­ներ, ի­րա­կա­նացուած է վե­րա­պատ­րաս­տում եւ ճար­տա­րա­րուեստ­նե­րու ար­դիա­կա­նա­ցում: Ծրագ­րի մեկ­նար­կէն ի վեր ան­ցած է ըն­դա­մէ­նը վեց ա­միս, սա­կայն այ­սօր ար­դէն պատ­րաստ է նո­րա­ձե­ւու­թեան ա­ռա­ջին հա­ւա­քա­ծոն», ը­սաւ դես­պա­նը:

Նո­րա­ձե­ւու­թեան հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շի ստեղծ­ման ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նաց­ուած է ՄԱԿ-ի ծրագ­րե­րու ի­րա­կա­նաց­ման կեդ­րո­նին շնոր­հիւ:

Ա­պա կեդ­րո­նի ղե­կա­վար Ա­նա­հիտ Սի­մոն­եա­ն յայտ­նեց, որ սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն հաս­-տատ­ուած է Մի­լա­նո­յի «Պուր­կօ» նո­րաձ­ե­ւու­թեան ու­սում­նա­կան դպրո­ցին հետ, ո­րու արդ­իւն­քին Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծուած է «Ա­տեքս-Պուր­կօ» նո­րաձ­ե­ւու­թեան դպրո­ցը: «Դպրո­ցի ու­սա­նող­նե­րը ներ­կա­յիս կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց կրթու­թիւ­նը: Ա­նոնց կող­մէ մշակ­ուած ա­ռա­ջին հա­ւա­քա­ծոն ար­դէն պատ­րաստ է եւ կը ցու­ցադ­րուի Եր­ե­ւա­նի մէջ: Ցու­ցադ­րու­թեա­ն հ­րա­ւիր­ուած են նաեւ գնորդ­ներ ռու­սա­կան շու­կա­յէն», ը­սաւ Սի­մոն­եա­ն:

Նո­րա­ձե­ւու­թեան հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շի ստեղ­ծու­մը ի­րա­կա­նու­թիւն դար­ձած է ՄԱԿ-ի Ար­դիւ­նա­բե­րա­կան զար­գաց­ման կազ­մա­կեր­պու­թեան «Հա­յաս­տա­նի ար­տա­հան­ման ուղղ­ուա­ծու­թիւն ու­նե­ցող ո­լորտ­նե­րու մըր-ցու­նա­կու­թեան բարձ­րա­ցում՝ ար­դիա­կա­նա­ցում եւ դէ­պի շու­կայ մուտք ա­պա­հո­վե­լով» ծրագ­րի շրջա­նա­կնե­րէն ներս:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015