ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ. «ԱՆՀՆԱՐ Է ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՆԻԼ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԻՆ ՀԵՏ ԽՕՍԵԼՈՎ ԶԷՆՔԻ ԼԵԶՈՒՈՎ»

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան յայ­տա­րա­րեց, որ յա­ջո­ղու­թեան հաս­նիլ կա­րե­լի չէ՝ հայ­կա­կան կող­մին հետ զէն­քի լե­զուով խօ­սե­լով։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հրա­դա­դա­րի ա­նընդ­հատ խախ­տում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով վեր­ջին օ­րե­րուն Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ լա­րուա­ծու­թիւ­նը ա­ւել­ցած է։ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ծա­գած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցին ե­րեք հայ զինուոր­ներ։ Վի­րա­ւո­րեալ զի­նուոր­նե­րէն եր­կու­քին ալ կա­ցու­թիւ­նը բա­ւա­կան ծանր է։ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Մով­սէս Յա­կո­բեան ե­րէկ փու­թաց վեր­ջին բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին վի­րա­ւո­րուած զի­նուոր­նե­րու այ­ցե­լու­թեան։ Հան­րա­յին կար­ծի­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը միշտ կեդ­րո­նա­ցած կը մնայ սոյն խնդրին վրայ։

Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Կա­րէն Միր­զո­յեան ե­րէկ Ատրպէյ­ճա­նին խոր­հուրդ տուաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի հետ չխօ­սիլ զէն­քի լեզուով։ Ար­դա­րեւ, նա՛խ անհ­նար է զէն­քի լե­զուով հաս­նիլ յա­ջո­ղու­թեան եւ երկ­րո՛րդ, այդ լե­զուն չի նպաս­տեր Ատր­պէյ­ճա­նին ու կը վտան­գէ ա­նոր շա­հե­րը։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին Կա­րէն Միր­զո­յեան ընդգ­ծեց, որ սահ­մա­նի ի­րա­վի­ճա­կը լա­րուած է, ա­զէ­րի կող­մը կը դի­մէ սադ­րանք­նե­րու ու կը գոր­ծադ­րէ ու­ժի սպառ­նա­լիք։ Ըստ ի­րեն, նա­խըն­թաց օ­րուան ապ­րուած­նե­րը նոյն­պէս Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ վեր­ջին շրջա­նին շատ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն ի­րա­կա­նա­ցուող ու­ժի սպառ­նա­լի­քի օ­րի­նակ մըն էին։ «Ատր­պէյ­ճան կը շա­րու­նա­կէ ան­տե­սել շփման գծին վրայ ի­րա­վի­ճա­կը լա­րե­լէ խու­սա­փե­լու եւ հա­կա­մար­տու­թեան լուծ­ման միայն խա­ղաղ մի­ջոց­նե­րով ա­պա­հո­վուե­լու ուղ­ղեալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան բազ­մա­թիւ կո­չե­րը», ը­սաւ Միր­զո­յեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ Ատր­պէյ­ճան ա­նընդ­հատ կը մեր­ժէ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի գոր­ծադ­րած ջան­քե­րը՝ հա­կա­մար­տու­թիւ­նը խա­ղաղ ճա­նա­պար­հով լու­ծե­լու հա­մար եւ այս­պէ­սով մար­տահ­րա­ւէր կը նե­տէ ո՛չ միայն Հա­յաս­տա­նի, այ­լե՝ւ Ար­ցա­խի դէմ։

Լա­րուած ի­րա­վի­ճա­կի պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ Կա­րէն Միր­զո­յեան։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խա­րար­նե­րը հա­մա­կար­ծիք գտնուե­ցան, որ Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րանք­նե­րը կը հե­տապն­դեն բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը խա­փա­նա­րա­րե­լու նպա­տա­կը։

Բաց աս­տի, Կա­րէն Միր­զո­յեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ա­րա­րա­տի ստո­րո­տին» խո­րագ­րեալ հին­գե­րորդ մի­ջազ­գա­յին մե­տիա­յի հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րու եզ­րա­փա­կիչ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան Մա­տե­նա­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Միր­զո­յեան Պա­քուն մե­ղադ­րեց բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը տա­պա­լե­լու փոր­ձե­րու մէջ։ Ըստ ի­րեն, պա­տե­րազ­մի վերսկս­ման ան­դա­դար սպառ­նա­լիք­նե­րը կը հե­ռաց­նեն հա­կա­մար­տու­թեան վերջ­նա­կան կար­գա­ւոր­ման հո­րի­զո­նը։ Առ­կայ պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ չա­փա­զանց դժուար է պատ­կե­րաց­նել բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցէն ներս ո­րե­ւէ պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թեան հաս­նի­լը։ Միր­զո­յեան դի­տել տուաւ, թէ հայ­կա­կան կող­մը մշտա­պէս վստա­հու­թեան ամ­րապնդ­ման հա­մար կը ձեռ­նար­կէ մի­ջոց­նե­րու՝ ներ­կա­յաց­նե­լով յստակ ա­ռա­ջարկ­ներ։ «Դժբախ­տա­բար, հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս վստա­հու­թեան մթնո­լոր­տի վե­րա­կանգն­ման եւ անվս­տա­հու­թեան ամ­րապնդ­ման վե­րա­բե­րեալ ա­ռա­ջարկ­նե­րէն ոչ մէ­կը ըն­դու­նուած է Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ։ Ա­ւե­լի՛ն, Ատր­պէյ­ճա­նի բարձ­րա­գոյն իշ­խա­նու­թիւ­նը աշ­խար­հի հա­յու­թիւ­նը հռչա­կած է որ­պէս Ատր­պէյ­ճա­նի թիւ մէկ թշնա­մի եւ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն դար­ձու­ցած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Հա­յաս­տա­նի մե­կու­սաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը», ը­սաւ Միր­զո­յեան եւ հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման տե­սան­կիւ­նէն կա­րե­ւո­րեց Ստե­փա­նա­կեր­տի վե­րա­դար­ձը բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ։ Ան շեշ­տեց, որ ա­ռանց Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի կամ­քը հա­շուի առ­նե­լու անհ­նար է հաս­նիլ վերջ­նա­կան լուծ­ման։

Ի՞ՆՉ Կ՚Ը­ՍԷ Ո­ՒՈՐ­ԼԻՔ

Միւս կող­մէ, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ Ճէյմս Ո­ւոր­լիքն ալ անդ­րա­դար­ձաւ Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վեր­ջին բա­խում­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ վերսկ­սած բռնու­թիւն­նե­րը ու­նին ող­բեր­գա­կան բնոյթ։ «Մինչ կող­մե­րը զի­րար կը մե­ղադ­րեն, գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը վնա­սեն հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման», յայտ­նեց Ճէյմս Ո­ւոր­լիք։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015