ՊԱՐԱՔ ՕՊԱՄԱ ՄԻՇՏ ԼԱՒԱՏԵՍ

Ի­րա­նի հիւ­լէա­կան ծրագ­րին կա­պակ­ցու­թեամբ գո­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։ Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րը ե­րէկ հա­ւա­նու­թիւն տուին Ի­րա­նի եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ Վիեն­նա­յի մէջ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան։ Նոյն­պէս, ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուրդն ալ հաս­տա­տեց սոյն հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը։ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա նոյն կա­պակ­ցու­թեամբ յայ­տա­րա­րեց, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւ­նը վստահ է կնքուած հա­մա­ձայ­նագ­րի ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեան ուղ­ղու­թեամբ։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ Գեր­մա­նիա ե­ղած է ա­ռա­ջին եւ­րո­պա­կան եր­կի­րը, որ Վիեն­նա­յի հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­մէն վերջ Ի­րա­նի հետ կը քննար­կէ տնտե­սա­կան հե­տա­գայ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Գեր­մա­նիոյ Տնտե­սու­թեան նա­խա­րար Սիկ­մար Կա­պիէ­լի ե­րէկ Թե­հրանի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի հետ։

Այս բո­լոր դրա­կան ար­ձա­գանգ­նե­րով հան­դերձ, Իս­րա­յէլ կը շա­րու­նա­կէ վե­րա­պա­հու­թիւն յայտ­նել սոյն հա­մա­ձայ­նու­թեան ա­ռըն­չու­թեամբ։ Օ­պա­մա թէեւ իր պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րը այս օ­րե­րուն ու­ղար­կած է Իս­րա­յէլ, սա­կայն Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հու եւ իր ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը դժուար թէ հա­մո­զուած ըլ­լան։ Իս­րա­յէ­լի վար­չա­պե­տը ե­րէկ քննա­դա­տեց ՄԱԿ-ի անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին կող­մէ տրուած հա­ւա­նու­թիւ­նը՝ Վիեն­նա­յի մէջ ձեռք բե­րուած հա­մա­ձայ­նու­թեան նկատ­մամբ։ Ըստ Նե­թա­նի­յա­հուի, այդ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը պի­տի չկան­խէ պա­տե­րազ­մը։

Կը հա­ղոր­դուի, որ ԱՄՆ-ի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Էշ­թըն Քար­թըր ե­րէկ տե­սակ­ցած է Իս­րա­յէ­լի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Մո­շէ Եաա­լո­նի հետ։ Ա­մե­րի­կեան կող­մը վստա­հե­ցու­ցած է, որ Ի­րա­նի վե­րա­բե­րեալ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նով վտանգ մը չի սպառ­նար Իս­րա­յէ­լին։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ա­մե­րի­կեան կող­մը կը փոր­ձէ ա­ւե­լի զարկ տալ Իս­րա­յէ­լի հետ իր կա­պե­րուն՝ ըստ էու­թեան ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ե­ղա­նա­կով։

Երեքշաբթի, Յուլիս 21, 2015