ԱՄՆ-Ի ՀԻՒՊԱՏՈՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Իս­թան­պու­լի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու հիւ­պա­տո­սա­րա­նին մէջ սար­քուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն մը։ Ծա­նօթ է, որ ա­մէն տա­րի Յու­լի­սի 4-ին կը նշուի ԱՄՆ-ի ազ­գա­յին տօ­նը։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ այդ օ­րը այս տա­րի Ռա­մա­զա­նի տօ­նի ար­ձա­կուր­դի շրջա­նին կը հա­մընկ­նէր, թուա­կա­նը են­թար­կուե­ցաւ փո­փո­խու­թեան։ Իսկ ճշդուած այդ նոր թուա­կանն ալ Իս­թան­պու­լի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին ա­կա­մայ երկ­րորդ փո­փո­խու­թեան մը են­թար­կուե­ցաւ՝ օ­դե­րե­ւու­թա­բա­նա­կան զգու­շա­ցում­նե­րուն բե­րու­մով։ Ի վեր­ջոյ, ԱՄՆ-ի ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ քա­ղա­քիս մէջ ա­մէն տա­րի կազ­մա­կեր­պուող պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Իս­թի­նիէի մէջ, ԱՄՆ-ի հիւ­պա­տո­սա­րա­նի շրջա­կայ­քին անվ­տան­գու­թեան ար­տա­սո­վոր մի­ջոց­ներ ձեռք առ­նուած էին՝ Թուր­քիոյ մէջ պա­տա­հած զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձով պայ­մա­նա­ւո­րուած մթնո­լոր­տին մէջ։

 ԱՄՆ-ի ան­կա­խու­թեան 240-րդ տա­րե­դար­ձը նշուե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան ըն­դու­նե­լու­թեամբ։ Հա­շուի առ­նե­լով ընդ­հա­նուր տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը՝ պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան ծրա­գի­րը բա­ւա­կան սահ­մա­նա­փա­կուած էր։ Ա­մե­րի­կա­ցի զի­նուոր­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րուե­ցաւ դրօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն։ Նուա­գուե­ցան Թուր­քիոյ եւ ԱՄՆ-ի քայ­լերգ­նե­րը։ Ե­լոյթ­նե­րով հրա­ւի­րեալ­նե­րուն դի­մե­ցին Ան­գա­րա­յի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պան Ճոն Պեսս եւ Իս­թան­պու­լի մօտ ԱՄՆ-ի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Չարլս Հան­թըր։

Ճոն Պեսս եւ Չարլս Հան­թըր ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լե­ցին բո­լոր ներ­կա­նե­րը, ո­րոնց շար­քին էին Իս­թան­պու­լի կու­սա­կալ Վա­սիփ Շա­հին եւ Գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պետ Քա­տիր Թոփ­պաշ։ Հրա­ւի­րեալ­նե­րու կար­գին էր նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Գոր­ծա­րար աշ­խար­հէն, մտա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րէն դէմ­քե­րու ա­ռըն­թեր, պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թեան հրա­ւի­րուած էին դի­ւա­նա­գէտ­ներ, զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան աշ­խար­հի սպա­սա­ւոր­ներ, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­ներ եւ այլք։

Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին ան­մի­ջա­կան զրոյց­ներ ու­նե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թեան շարք մը մաս­նա­կից­նե­րուն հետ։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան որ­պէս գա­ւա­զա­նա­կիր ըն­կե­րա­ցաւ Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեան։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 21, 2016