ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹԻՒՆ

Զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձը դար­ձած է Թուր­քիոյ օ­րա­կար­գի ան­փո­փոխ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը։ Մէկ կող­մէ մեծ ձեռք­բե­րում մը, իսկ միւս կող­մէ մեծ ցնցում մը նոյ­նա­ժա­մա­նակ ապ­րուած է երկ­րէն ներս։ Պե­տու­թիւ­նը այս ի­րա­վի­ճա­կին մէջ կը ջա­նայ մէկ կող­մէ ե­րաշ­խա­ւո­րել այդ մեծ ձեռք­բե­րու­մը, իսկ միւս կող­մէ յաղ­թա­հա­րել այդ մեծ ցնցու­մը։

Այս ո­րո­նում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ ե­րէկ օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան բո­վան­դակ երկ­րին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նա­ցած էր մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի վրայ, ուր տե­ղի ու­նե­ցան ի­րե­րա­յա­ջորդ կա­րե­ւոր ժո­ղով­ներ, ո­րոնց ար­դիւն­քին ար­դէն ուշ գի­շե­րին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ ե­րեք ամ­սուան ժամ­կէ­տով ար­տա­կարգ դրու­թիւն հաս­տա­տուած է բո­վան­դակ Թուր­քիոյ մէջ։

Ե­րէկ կէ­սօ­րուան ժա­մե­րուն Պէշ­թէ­փէի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դին ժո­ղո­վը։ Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ գու­մա­րուած նիս­տը տե­ւեց մօ­տա­ւո­րա­պէս 4.5 ժամ։ Լայ­նա­ծա­ւալ քննար­կում­ներ կա­տա­րուե­ցան երկ­րէն ներս ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կին շուրջ եւ խոր­հուր­դը ո­րո­շեց կա­ռա­վա­րու­թեան յանձ­նա­րա­րել՝ ար­տա­կարգ դրու­թիւն հաս­տա­տել երկ­րին մէջ՝ Սահ­մա­նադ­րու­թեան 120-րդ յօ­դուա­ծի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

Ա­ւե­լի վերջ նոյն­պէս Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ գու­մա­րուե­ցաւ Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դը։ Հարկ է նշել, որ ըստ Սահ­մա­նադ­րու­թեան, երկ­րէն ներս ար­տա­կարգ դրու­թիւն մը հաս­տա­տե­լու նիւ­թին շուրջ ո­րո­շում կա­յաց­նե­լու հա­մար՝ կա­ռա­վա­րու­թեան ժո­ղո­վը ստի­պո­ղա­բար պէտք է գու­մա­րուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին գլխա­ւո­րու­թեամբ։ Ե­րէկ ալ ե­ղաւ այդ­պէս։ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ եւ նա­խա­րար­նե­րը Էր­տո­ղա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ ման­րակր­կիտ քննար­կում­ներ ծա­ւա­լե­ցին՝ ի շա­րու­նա­կու­թիւն Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի ա­ռա­ջար­կին։

Այս բո­լո­րէն վերջ ուշ գի­շե­րին Էր­տո­ղան Պէշ­թէ­փէի մէջ հրա­պա­րա­կեց առ­նուած ո­րո­շու­մը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը եր­կա­րա­շունչ ե­լոյ­թով մը հան­րա­յին կար­ծի­քին հա­մար ման­րա­մաս­նօ­րէն մեկ­նա­բա­նեց երկ­րէն ներս ստեղ­ծուած ի­րա­վի­ճա­կը ու բա­ցատ­րեց այն բո­լոր նա­խադ­րեալ­նե­րը, ո­րոնց հի­ման վրայ ար­տա­կարգ դրու­թեան հռչա­կու­մը դար­ձած է ան­խու­սա­փե­լի։ Էր­տո­ղան շեշ­տեց, թէ թուրք ազ­գը զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման փոր­ձը կա­սեց­նե­լու ժա­մա­նակ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան դիւ­ցազ­ներ­գու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է։ Նա­խա­գա­հը ե­լոյ­թին մէջ միշտ ընդգ­ծեց, թէ բա­ցար­ձա­կա­պէս զի­ջում­ներ պի­տի չկա­տա­րուին ժո­ղովր­դա­վա­րու­թե­նէն։ Ար­տա­կարգ դրու­թիւնն ալ հռչա­կուած է ոչ թէ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, ի­րա­ւուն­քի եւ ա­զա­տու­թիւն­նե­րուն դէմ, այլ ընդ­հա­կա­ռակն՝ այդ բո­լո­րը ե­րաշ­խա­ւո­րե­լու հա­մար։ Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու հիմ­նա­րար ա­զա­տու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­թեր Էր­տո­ղան ընդգ­ծեց նաեւ, թէ բա­ցար­ձա­կա­պէս պի­տի չսահ­մա­նա­փա­կուին նաեւ տնտե­սա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը երկ­րէն ներս, իսկ պե­տու­թիւ­նը ամ­բողջ թա­փով պի­տի շա­րու­նա­կէ իր ներդ­րում­նե­րը։

Հարկ է նշել, որ դար­ձեալ Սահ­մա­նադ­րու­թեան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ՝ երկ­րէն ներս ե­րեք ամ­սուան ժամ­կէ­տով ար­տա­կարգ դրու­թեան հռչակ­ման վե­րա­բե­րեալ կա­ռա­վա­րա­կան հրա­մա­նա­գի­րը այ­սօր կը ներ­կա­յա­ցուի Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի հա­ւա­նու­թեան։ Շնոր­հիւ ար­տա­կարգ դրու­թեան հաս­տատ­ման՝ երկ­րի իշ­խա­նու­թիւ­նը պի­տի ու­նե­նայ ան­սահ­մա­նա­փակ ո­րոշմ­նագ­րեր հրա­պա­րա­կե­լու լիա­զօ­րու­թիւն։ Կու­սա­կալ­նե­րու լիա­զօ­րու­թիւն­ներն ալ պի­տի հաս­նին ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նին։ Զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու պա­րա­գա­յին հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ բե­րել սահ­մա­նա­փա­կում­ներ, նոյն­պէս եւ հա­ւաք­նե­րու կամ ցոյ­ցե­րու պա­րա­գա­յին։ Կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ կա­սեց­նել միու­թիւն­նե­րու կամ ա­կումբ­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Կաս­կա­ծեալ­նե­րը հսկո­ղու­թեան տակ պա­հե­լու ժամ­կէ­տը հնա­րա­ւոր պի­տի ըլ­լայ եր­կա­րաձ­գել։ Օ­րէն­քի հա­մա­զօր կա­ռա­վա­րա­կան ո­րոշմ­նագ­րե­րը ե­րե­սուն օ­րուան ըն­թաց­քին խորհր­դա­րան ու­ղար­կե­լու ստի­պո­ղու­թիւն պի­տի ըլ­լայ։

Միւս կող­մէ, հեր­ձա­տի­րա­կան խում­բին կող­մէ կա­տա­րուած պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձա­խող փոր­ձէն վերջ լայ­նա­ծա­ւալ հե­տաքն­նու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուի նաեւ ա­հա­բեկ­չա­կան զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցին դէմ։ Ե­րէկ ալ պե­տա­կան, զի­նուո­րա­կան, հան­րա­յին կամ հա­մալ­սա­րա­նա­կան զա­նա­զան կա­ռոյց­նե­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ հա­սան, թէ զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցին հետ ա­ռըն­չա­կից հա­զա­րա­ւոր ան­ձեր կը զտուին ի­րենց շար­քե­րէն։

Քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս ու­նին այն հա­մո­զու­մը, թէ ար­տա­կարգ դրու­թիւնն ալ հռչա­կուած է պե­տա­կան լծակ­նե­րէն ներս ձեռ­նար­կուած հե­տաքն­նու­թիւ­նը ա­րագ ու ազ­դու ձե­ւով յա­ռաջ տա­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Այս ա­ռա­ւօտ ալ Փոխ-վար­չա­պետ Մեհ­մէտ Շիմ­շէք ալ յայ­տա­րա­րեց, որ ար­տա­կարգ դրու­թեան սահ­ման­ման քայ­լով թի­րա­խա­ւո­րուած է պե­տա­կան օ­ղակ­նե­րէն ներս տե­ղա­կա­յուած դա­ւա­դիր ցան­ցը, հե­տե­ւա­բար տնտե­սա­կան ա­զա­տու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին ո­րե­ւէ սահ­մա­նա­փա­կում պի­տի չըլ­լայ։

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷՐՏՈՂԱՆ ԵՐԷԿ ԳԻՇԵՐ ԱՄԲՈՂՋ ԵՐԿՐԻՆ ԽՕՍՔ ՈՒՂՂԵՑ՝ ՇՈՒՐՋ ԿԷՍ ԺԱՄՈՒԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԵԼՈՅԹՈՎ ՄԸ

Պէշ­թէ­փէի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ Էր­տո­ղան ե­րէկ ժա­մը շուրջ 23.20-ին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ՝ ամ­բողջ հան­րա­յին կար­ծի­քի վառ հե­տաքրք­րու­թեան մթնո­լոր­տին մէջ։ Ի­րե­րա­յա­ջորդ բարձր մա­կար­դա­կի ժո­ղով­նե­րուն զու­գա­հեռ բո­վան­դակ Թուր­քիոյ ու­շադ­րու­թիւ­նը ար­դէն լա­րուած էր իր այս յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Ուս­տի, բո­լոր հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րը ու­ղիղ ե­թե­րով տե­սասփ­ռե­ցին Էր­տո­ղա­նի այս ե­լոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին ան թէ՛ հրա­պա­րա­կեց առ­նուած ո­րո­շում­նե­րը եւ թէ ա­նոնց կա­պակ­ցու­թեամբ խօսք ուղ­ղեց ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դին։ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի գլխա­ւո­րու­թեամբ Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դի ան­դամ­ներն ալ հե­տե­ւե­ցան այս ե­լոյ­թին, ո­րու ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան մատ­նան­շեց, որ Թուր­քիա Յու­լի­սի 15-ին ապ­րած է իր պատ­մու­թեան ա­մե­նա­նուրբ օ­րը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րուն մէջ տե­ղա­կա­յուած խումբ մը, հրա­մա­նա­տա­րա­կան նուի­րա­պե­տու­թե­նէն դուրս գա­լով կա­տա­րած է պե­տա­կան հա­րուա­ծի փորձ մը։ Էր­տո­ղա­նի խօս­քե­րով, ա­նոնց զէն­քերն ու օ­դա­նա­ւե­րը գոր­ծի չեն ծա­ռա­յած՝ շնոր­հիւ իր եւ կա­ռա­վա­րու­թեան վճռա­կան կե­ցուած­քին եւ ազ­գին կող­մէ դրսե­ւո­րուած քա­ջու­թեան։ Անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րու ազ­դու մի­ջամ­տու­թեան շնոր­հիւ այդ փոր­ձը կա­սե­ցուած է։ «Մեր ազ­գը վճռա­կա­մու­թեամբ տէր կանգ­նած է իր երկ­րին եւ կամ­քին։ Զի­նուո­րի հա­մազ­գես­տով ա­հա­բե­կիչ­նե­րու դէմ պինդ մնա­լով մեր ազ­գը տէր կանգ­նե­ցաւ իր երկ­րին ու ա­պա­գա­յին, գի­շե­րուան տե­ւո­ղու­թեան դրսե­ւո­րե­լով հե­րո­սու­թիւն», ը­սաւ Էր­տո­ղան ու մատ­նան­շեց, թէ պե­տա­կան հա­րուա­ծի այս փոր­ձին դէմ կանգ­նած են բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք ինք­զին­քը կը զգան այս հայ­րե­նի­քին մէկ զա­ւա­կը, այս ազ­գին մէկ ան­դա­մը։ Նա­խա­գա­հը կա­րե­ւո­րու­թեամբ յի­շե­ցուց, թէ պե­տա­կան հա­րուա­ծի փորձ մը ա­ռա­ջին ան­գամ կա­սե­ցուած է ազ­գին կող­մէ։ «Ա­ռանց քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թեան խտրա­կա­նու­թեան, որ­պէս այս հա­սա­րա­կու­թեան գլու­խը՝ կը հպար­տա­նամ իմ ազ­գով», ը­սաւ Էր­տո­ղան, ո­րու խօս­քե­րով՝ ազ­գը ա­պա­ցու­ցա­նած է, որ իր նա­խընտ­րու­թիւնն է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւ­նը։

Անդ­րա­դառ­նա­լով ար­տա­կարգ դրու­թեան հռչակ­ման՝ Էր­տո­ղան ը­սաւ, թէ այդ քայ­լին նպա­տակն է ա­րագ ու ազ­դու ձե­ւով հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նալ առ­նե­լու այն­պի­սի քայ­լեր, ո­րոնք պի­տի կա­սեց­նեն սպառ­նա­լիք­նե­րը երկ­րի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, ի­րա­ւա­կան պե­տու­թեան, քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րուն կամ ա­զա­տու­թիւն­նե­րուն դէմ։ Ըստ Էր­տո­ղա­նի, պատ­մու­թեան մէջ ոս­կէ տա­ռե­րով ար­ձա­նագ­րուած են ա­նուն­նե­րը այն քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, ո­րոնք ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հերթ կը պա­հեն։ «Մեր ազ­գը տէր կանգ­նե­ցաւ իր պե­տու­թեան ու մեր պե­տու­թիւնն ալ տէր կանգ­նե­ցաւ իր ազ­գին», նշեց Էր­տո­ղան ու շեշ­տեց, թէ ազ­գը ի զօ­րու է իր ճա­կա­տա­գի­րը ճշդե­լու։

ԿԱՐԵՒՈՐ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հար­ցազ­րոյ­ցով մը հան­դէս ե­կաւ «Էլ-Ճե­զի­րէ» հե­ռուս­տա­կա­յա­նէն։ Ու­ղիղ ե­թե­րով սփռուած այս տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին Էր­տո­ղան շատ կա­րե­ւոր պատ­գամ­ներ փո­խան­ցեց Յու­լի­սի 15-ի գի­շե­րուան պա­տա­հած­նե­րուն շուրջ։ Իր պատ­գամ­նե­րը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կա­րե­ւոր ազ­դան­շան­ներ կը բո­վան­դա­կէին յա­ռա­ջի­կայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­ւա­նա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն շուրջ։

Էր­տո­ղան յայտ­նեց, թէ ներ­կայ պա­հուն պե­տա­կան հա­րուա­ծի փոր­ձին կա­սե­ցու­մը ամ­բող­ջու­թեամբ չէ վեր­ջա­ցած։ Յա­ռա­ջի­կայ գոր­ծըն­թա­ցի պա­րա­գա­յին այս խում­բը կրնայ ու­նե­նալ տար­բեր ծրագ­րեր։ Բայց եւ այն­պէս, որ­քան տար­բեր ծրագ­րեր որ ալ ու­նե­նան՝ պէտք է գի­տակ­ցիլ հե­տե­ւեա­լը։ Որ­քան ա­տեն որ պե­տու­թիւնն ու ազ­գը ձեռք ձեռ­քի են, ա­նոնք չեն կրնար յա­ռա­ջա­նալ։ Ազ­գը տէր կանգ­նած է իր պե­տու­թեան եւ ա­նոնց հրա­սայ­լե­րը չեն կրցած հաս­նիլ ո­րե­ւէ ար­դիւն­քի։ «Շատ կա­րե­ւոր էր ազ­գին դիր­քա­ւո­րուի­լը հրա­սայ­լե­րուն դի­մաց», ը­սաւ Էր­տո­ղան։

Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մէջ նա­խա­գա­հը ընդգ­ծեց, թէ քա­նի մը օ­րուան ար­ձա­կուր­դի մը հա­մար մեկ­նած էր Մար­մա­րիս։ Պե­տա­կան հա­րուա­ծի այս փոր­ձին շուրջ լու­րը հա­սաւ ի­րեն։ Բայց եւ այն­պէս, Էր­տո­ղան այս մա­սին տե­ղե­կու­թիւն ու­նե­ցաւ ա­մե­նա­ռա­ջի­նը իր քե­ռայ­րին կող­մէ։ «Նախ լուրջ չըն­կա­լե­ցի, սա­կայն ա­ւե­լի վերջ անհ­րա­ժեշտ քայ­լե­րը ա­ռինք՝ երբ տուեալ­նե­րը վե­րա­հաս­տա­տուե­ցան լրա­քա­ղու­թեան եւ այլ մի­ջոց­նե­րու կող­մէ», ը­սաւ ան եւ ա­ւել­ցուց, թէ պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձեռ­նար­կած­նե­րը կը հան­դի­սա­նան փոք­րա­մաս­նու­թիւն մը։

«Սա ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է։ Չէինք կրնար թոյլ տալ, որ փոք­րա­մաս­նու­թիւն մը իշ­խէ մե­ծա­մաս­նու­թեան վրայ։ Բա­ցա­յայտ է, որ լրա­քա­ղու­թեան թե­րա­ցում­ներ կան։ Ե­թէ ճշգրիտ լրա­քա­ղու­թեան տուեալ­ներ ըլ­լա­յին, ա­պա կա­րե­լի կրնար ըլ­լալ կան­խել այդ բո­լո­րը։ Բնա­կա­նա­բար ոե­ւէ մէ­կը չի կրնար ը­սել, թէ աշ­խար­հի լրա­քա­ղու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը չու­նին տկա­րու­թիւն­ներ։ Աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն ա­կա­նա­տես կ՚ըլ­լանք այս բա­նին։ Միշտ ալ պէտք է ստու­գել, թէ ո­րոնք են տկար կէ­տե­րը, սա­կայն իմ հա­մոզ­մամբ լրա­քա­ղու­թեան պա­րա­գա­յին շատ ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է մարդ­կա­յին գոր­ծօ­նը։ Ո­րով­հե­տեւ սա է, որ հնա­րա­ւոր կը դարձ­նէ ա­մէն ինչ», շա­րու­նա­կեց նա­խա­գա­հը եւ ա­ւել­ցուց, թէ Յու­լի­սի 15-ին պե­տու­թե­նէն ներս զու­գա­հեռ կա­ռոյց մը ստեղ­ծած ՖԵ­ԹԷՕ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է այս պե­տա­կան հա­րուա­ծի նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը ու ձա­խո­ղած։ Յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին ա­նոնք ի­րենց ա­պա­գա­յին հա­մար կրնան կարգ մը ծրագ­րեր ու­նե­նալ, սա­կայն պե­տու­թիւնն ու ժո­ղո­վուր­դը ձեռք ձեռ­քի են ու դէմ՝ նման կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու։

Հար­ցու­մի մը պա­տաս­խա­նե­լով Էր­տո­ղան ը­սաւ, թէ որ­պէս Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ինք հա­սա­րա­կու­թեան գլուխն է, հե­տե­ւա­բար պա­տիւ կը հա­մա­րէ հա­սա­րա­կու­թեան բո­լոր խա­ւե­րուն հետ, ընդ­դի­մու­թեան հետ, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն հետ հա­մախմ­բուի­լը։

Իր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն տե­ւո­ղու­թեան նա­խա­գա­հը ընդգ­ծեց, թէ եր­կի­րը պի­տի չշե­ղի խորհր­դա­րա­նա­կան դրու­թե­նէն։

«Էլ-Ճե­զի­րէ»ի կող­մէ սփռուած հար­ցազ­րոյ­ցին տե­ւո­ղու­թեան օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ նաեւ ու­րիշ կա­րե­ւոր նիւթ մը։ Ար­դա­րեւ, Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ վար առ­նուած ու մեծ տագ­նա­պի տե­ղի տուած Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րուն վրայ կրա­կած օ­դա­չու­նե­րը հսկո­ղու­թեան տակ առ­նուած են վեր­ջին հե­տաքն­նու­թեան շրջագ­ծով։ «Իմ հա­մոզ­մամբ՝ դա­տա­կան հա­մա­կար­գը պար­տա­ւոր է փա­րա­տել այս կաս­կած­նե­րը։ Թուր­քիոյ օ­դա­յին մար­զին դէմ ոտնձ­գու­թիւն կա­տա­րուե­ցաւ, զգու­շա­ցում­ներ ե­ղան, սա­կայն ոտնձ­գու­թիւ­նը շա­րու­նա­կուե­ցաւ։ Այս ամ­բողջ դէպ­քին շուրջ չու­նինք լիար­ժէք ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով տե­ղե­կու­թիւն։ Այդ օ­դա­չու­նե­րը կրնան Փեն­սիլ­վա­նիոյ հետ կա­պեր ու­նե­ցած ըլ­լալ։ Այդ ան­ձե­րը կը հար­ցաքն­նուին», ը­սաւ Էր­տո­ղան։

ՀԵ­ՌԱՐ­ՁԱ­ԿԵԱԼ Ե­ԼՈՅԹ

Բաց աս­տի, ե­րէկ ուշ գի­շե­րին Էր­տո­ղան հե­ռար­ձակ­ման մի­ջո­ցաւ իր պատ­գա­մը փո­խան­ցեց նաեւ երկ­րի գրե­թէ բո­լոր քա­ղաք­նե­րու գլխա­ւոր հրա­պա­րակ­նե­րուն վրայ հա­մախմ­բուած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, ո­րոնք ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հերթ կը պա­հեն։ Հրա­պա­րակ­նե­րուն վրայ զե­տե­ղուած մե­ծա­դիր պաս­տառ­նե­րուն մի­ջո­ցաւ, հե­ռար­ձակ­ման դրու­թեամբ Էր­տո­ղան խօսք ուղ­ղեց ժո­ղո­վուր­դին։ Ըստ ի­րեն, Յու­լի­սի 15-ին Թուր­քիա վերս­տին յաղ­թա­նա­կած է իր ան­կա­խու­թեան պայ­քա­րին մէջ։ Պա­տա­հա­ծը սո­վո­րա­կան դէպք մը չէ։ Ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը փոր­ձած է դա­ւա­ճա­նա­բար սպան­նել այս ազ­գին զա­ւակ­նե­րը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով հռչա­կուած ար­տա­կարգ դրու­թեան՝ Էր­տո­ղան իր պատ­գա­մին հե­տե­ւած մեծ զան­գուած­նե­րուն նկա­տառ­ման յանձ­նեց, որ հիմ­նա­րար ի­րա­ւունք­նե­րու եւ ա­զա­տու­թիւն­նե­րու ուղ­ղու­թեամբ ո­րե­ւէ սահ­մա­նա­փա­կում խնդրոյ ա­ռար­կայ չէ։ Նա­խա­գա­հը յոր­դո­րեց հա­ւատք չըն­ծա­յել ներ­կա­յիս դի­տում­նա­ւոր ձե­ւով շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուած սու­տե­րուն։ Ան հեր­թա­կան ան­գամ յոր­դո­րեց, որ­պէս­զի ժո­ղո­վուր­դը չդա­տար­կէ հրա­պա­րակ­նե­րը։ Նա­խա­գա­հը միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց առ­կայ գոր­ծըն­թա­ցին մէջ իր երկ­րին տէր կանգ­նած զի­նեալ ու­ժե­րու հա­ւա­տա­րիմ ան­դամ­նե­րուն, ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ոս­տի­կա­նա­կան հա­մա­կար­գին։

Էր­տո­ղա­նի խօս­քե­րով՝ ազ­գը յաղ­թա­նա­կած է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան պայ­քա­րին մէջ, իսկ ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնն ու իր բո­լոր ան­դամ­նե­րը ար­դա­րա­դա­տու­թեան առ­ջեւ ա­մե­նա­ծանր ձե­ւով պի­տի վճա­րեն ի­րենց ը­րա­ծին փո­խար­ժէ­քը։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ

Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ Թա­քսի­մի հրա­պա­րա­կին վրայ ո­գե­կո­չուե­ցան այն բո­լոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, ո­րոնք զո­հուե­ցան՝ Յու­լի­սի 15-ի գի­շե­րուան զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձին ըն­թաց­քին դի­մադ­րու­թեան ժա­մա­նակ։ Թաք­սի­մի հրա­պա­րա­կին վրայ ստեղ­ծուած է հար­թակ մը, ուր կը վեր­յի­շուին ա­նոնց ա­նուն­նե­րը։ Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պետ Ահ­մէտ Միս­պահ Տե­միր­ճա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան յար­գան­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Թաք­սի­մի հրա­պա­րա­կին վրայ։ Քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րէն եւ հա­սա­րա­կու­թեան զա­նա­զան խա­ւե­րէն դէմ­քեր մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու ներ­կա­նե­րու շար­քին էին նաեւ դի­ւա­նա­գէտ­ներ եւ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­ներ։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ սգա­հան­դէ­սին, ո­րու ըն­թաց­քին բո­լո­րը ի­րենց խո­նար­հու­մը բե­րին ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին առ­ջեւ, նաեւ ա­ղօթք­նե­րով տրուե­ցաւ միաս­նա­կա­նու­թեան պատ­գամ։ 

Հինգշաբթի, Յուլիս 21, 2016