ԱԼԵՔՍԻՍ ՑԻՓՐԱՍ ՀՐԱԺԱՐԱԾ

Յու­նաս­տա­նի Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Թէ՛ Ցիփ­րաս եւ թէ իր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րա­կան տուին եւ յա­ռա­ջի­կայ Սեպ­տեմ­բե­րին կան­խա­հաս ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան երկ­րին մէջ։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ժո­ղո­վուր­դին խօսք ուղ­ղե­լով Ա­լեք­սիս Ցիփ­րաս ը­սաւ, թէ լա­ւա­գոյն օ­րե­րը տա­կա­ւին չեն ապ­րուած։ Ծա­նօթ է, որ Յու­նաս­տան կը պայ­քա­րի տնտե­սա­կան շատ լուրջ ճգնա­ժա­մի մը դէմ, ո­րով պայ­մա­նա­ւո­րուած ե­լե­ւէջ­նե­րէն ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կ՚ազ­դուի նաեւ Եւ­րո­միու­թիւ­նը։

Վար­չա­պե­տի հրա­ժա­րա­կա­նէն վերջ Յու­նաս­տա­նի Գե­րա­գոյն ա­տեա­նի նա­խա­գա­հը կը գլխա­ւո­րէ ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015