ՎԵՐԱՄՈՒՏԸ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ

2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի վե­րա­մու­տը յե­տաձ­գուե­ցաւ եր­կու շա­բա­թով։ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ դպրոց­նե­րու բա­ցու­մը յե­տաձ­գուած է Սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին։

Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վե­րա­մու­տը նա­խա­տե­սուած էր Սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին, սա­կայն դպրոց­նե­րու բաց­ման պի­տի յա­ջոր­դէր իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի «Գուր­պան»ի տօ­նը եւ ան­խու­սա­փե­լի ընդ­հա­տում մը պի­տի ապ­րուէր կարճ ժա­մա­նակ անց։ Հե­տե­ւա­բար կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ո­րո­շեց դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տը յե­տաձ­գել ուղ­ղա­կիօ­րէն Սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին, որ­պէս­զի կրթա­կան շրջա­նի սկիզ­բին ընդ­հա­տում մը չապրուի։

Այսպէսով գործնականին մէջ ամրան արձակուրդը երկարած կը համարուի, սակայն կարգ մը դպրոցներուն մէջ կ՚ընթանան դասընթացքներ (քուրս)։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015